دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه سادات ایزدی اونجی
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
دکترای تخصصی آموزش پرستاری(داخلی-جراحی)
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر فاطمه سادات ایزدی اونجی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب