دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عنوان کار آموزی مسئول راهنما فایل دانلود
برنامه شیفت های کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان( اورژانس بیمارستان بهشتی)

خانم صدیقه میران زاده

برنامه کارورزی مراقبت در منزل بهمن و اسفند 1402

دکتر فاطمه ایزدی

 

برنامه شیفتهای کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان( اورژانس بیمارستان بهشتی)

خانم صدیقه میران زاده

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان/سالمندان- دانشجویان پرستاری دی و بهمن ماه1402- بیمارستان بهشتی

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان/سالمندان- دانشجویان پرستاری دی و بهمن ماه 1402- بیمارستان متینی

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری

دکتر فاطمه ایزدی

 

برنامه شیفتهای کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان( بیمارستان نقوی)- دی و بهمن ماه

خانم صدیقه میران زاده

 

برنامه شیفتهای کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان( بیمارستان نقوی)- آذر و دی ماه

خانم صدیقه میران زاده

 

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری

دکتر فاطمه ایزدی

برنامه شیفتهای کارآموزی در عرصه مادران نوزادانآقایان( بیمارستان نقوی)

خانم صدیقه میران زاده

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1،2،3 دانشجویان پرستاری ورودی مهر 99 در آذرماه

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1،2،3 دانشجویان پرستاری ورودی مهر 99 در آذرماه 1402

دکتر لطفی

برنامه شیفتهای کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان( بیمارستان نقوی)

خانم صدیقه میران زاده

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری آبان ماه

دکتر فاطمه ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1،2،3 دانشجویان پرستاری ورودی مهر 99 در آبان ماه 1402

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1،2،3 دانشجویان پرستاری ورودی مهر 99 در آبان ماه 1402

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان 1،2،3 و مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری ورودی مهر 99 در مهرماه 14002

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری )پسران( ورودی مهر 99 در مهر ماه 1402

دکتر لطفی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان دانشجویان پرستاری        خرداد و تیر1402        

خانم مدنی
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان/سالمندان دانشجویان پرستاری اردیبهشت 14 خانم مدنی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری (گروه F, A) خردادماه دکترفاطمه ایزدی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری( گروه F, A ) اردیبهشت ماه دکترفاطمه ایزدی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری (گروه B ) دکترفاطمه ایزدی
کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شهید بهشتی خانم سرافراز
گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت
کودکان فروردین 1402
دکتر حسینیان
کارآموزی و کارورزی ویژه دانشجویان پرستاری دکتر عزیزی
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان 
بخش جراحی یک.دو.سه
خانم مدنی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب