دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عنوان کار آموزی مسئول راهنما فایل دانلود

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان دانشجویان پرستاری        

خرداد و تیر1402        

خانم مدنی
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان/سالمندان دانشجویان پرستاری اردیبهشت 14 خانم مدنی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری (گروه F, A) خردادماه دکترفاطمه ایزدی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری( گروه F, A ) اردیبهشت ماه دکترفاطمه ایزدی
برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری (گروه B ) دکترفاطمه ایزدی
کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شهید بهشتی خانم سرافراز
گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت
کودکان فروردین 1402
دکتر حسینیان
کارآموزی و کارورزی ویژه دانشجویان پرستاری دکتر عزیزی
برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان 
بخش جراحی یک.دو.سه
خانم مدنی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب