دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا تقربی
معاون تحقیقات وفناوری
دکترای تخصصی آموزش پرستاری (اطفال)
مرتبه علمی:دانشیار
دکتر زهرا تقربی
شرح وظایف:
دبیری شورای پژوهشی دانشکده و برنامه ریزی برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد الویت های پژوهشی دانشکده بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه برقراری ارتباط با مراکز علمی و اجرایی کشور به منظور شناخت طرح های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها جهت معرفی طرح های تحقیقاتی چند مرکزی با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده طراحی و پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط به مباحث پژوهشی جهت اعضای هیئت علمی نظارت بر پروژه های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های علمی برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده برنامه ریزی و نظارت بر مجله علمی پژوهشی دانشکده برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی برنامه ریزی و نظارت بر مرکز تحقیقاتی دانشکده انجام مکاتبات و امور مربوط به طرح های تحقیقاتی ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی مربوط به پژوهش از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن دریافت فرمهای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مربوط به طرح گرانت، طرح در شورای پژوهش، تعیین ناظر طرح و سایر تشریفات اداری تا اتمام اجرای طرحها تجهیز کتابخانه و انتخاب منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطلاع رسانی منابع جدید انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب