دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محبوبه رضایی
مسئول دایره امتحانات
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
 دکتر محبوبه رضایی
شرح وظایف:
برنامه ریزی و نظارت بر برنامه زمانبندی امتحانات پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشگاه پیگیری و نظارت بر تدوین برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد هر نیمسال و قطعی کردن برنامه نظارت بر عملکرد کارشناسان و عوامل اجرایی دایره امتحانات و تعیین مسئولیت و وظایف آنان ابلاغ برنامه امتحانی به گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده قبل از پایان ترم با امضاء معاونت آموزشی دانشکده تنظیم قوانین و مقرارت برگزاری امتحانات و اطلاع رسانی به تمامی گروه های آموزشی و اساتید تعیین مراقبین جلسات امتحانی و وظایف آنان و ابلاغ به آنها قبل از شروع امتحانات تدوین مقررات و قوانین امتحانات جهت اطلاع به دانشجویان (موجود در سایت دانشکده) نظارت بر محل برگزاری امتحانات و اطمینان از مناسب بودن شرایط فضای فیزیکی برگزاری امتحانات نظارت بر عملکرد مراقبین جلسات امتحانی و اطمینان از سالمت برگزاری امتحانات رسیدگی به امور و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در زمان برگزاری امتحانات رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات طبق آئین نامه مربوط تهیه گزارش عملکرد دایره امتحانات در پایان هر نیمسال و تقدیم آن به مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب