دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کارشناسی پرستاری

کارشناسی مامایی

کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

کاردانی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

دکتر محبوبه رضایی
مسئول دایره امتحانات
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
 دکتر محبوبه رضایی
شرح وظایف:
برنامه ریزی و نظارت بر برنامه زمانبندی امتحانات پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشگاه پیگیری و نظارت بر تدوین برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد هر نیمسال و قطعی کردن برنامه نظارت بر عملکرد کارشناسان و عوامل اجرایی دایره امتحانات و تعیین مسئولیت و وظایف آنان ابلاغ برنامه امتحانی به گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده قبل از پایان ترم با امضاء معاونت آموزشی دانشکده تنظیم قوانین و مقرارت برگزاری امتحانات و اطلاع رسانی به تمامی گروه های آموزشی و اساتید تعیین مراقبین جلسات امتحانی و وظایف آنان و ابلاغ به آنها قبل از شروع امتحانات تدوین مقررات و قوانین امتحانات جهت اطلاع به دانشجویان (موجود در سایت دانشکده) نظارت بر محل برگزاری امتحانات و اطمینان از مناسب بودن شرایط فضای فیزیکی برگزاری امتحانات نظارت بر عملکرد مراقبین جلسات امتحانی و اطمینان از سالمت برگزاری امتحانات رسیدگی به امور و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در زمان برگزاری امتحانات رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات طبق آئین نامه مربوط تهیه گزارش عملکرد دایره امتحانات در پایان هر نیمسال و تقدیم آن به مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب