دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
خانم صدیقه نجات پور
مسئول بخش امانات کتابخانه
دیپلم
خانم صدیقه نجات پور
شرح وظایف:
استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات در اموری مانند دسته بندی و طبقه بندی کتابها، ثبت اطلاعات گردآوری و سازماندهی مجموعه منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصّصی فراهم آوردن امکانات استفاده علاقه مندان از منابع علمی دیداری- شنیداری موجود سازماندهی منابع و کتابها بر اساس نظام طبقه بندی، کاتالوگ نویسی و کمک به مراجعین جهت یافتن کتب به روز نگه داشتن کتابخانه از طریق استفاده از کتابها و مجلات جدید منتشر شده و استفاده از روش های نوین کتابداری ترویج خدمات کتابخانه از طریق نمایشگاهها و مذاکرات انجام امور مربوط به خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب از قبیل تهیه لیست خرید و تهیه کارت خرید، صورتجلسه کتاب و …
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب