دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
خانم مریم هاشمی مقدم
مدیر مالی
کارشناسی
خانم مریم هاشمی مقدم
شرح وظایف:

انجام امور مالی دانشکده با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات ،نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات نگهداری و تنظیم دفاتر حساب های دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه تهیه و تنظیم گزارش های مالی بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم اسناد مالی و نگهداری حساب ها و تنظیم گردش مالی تامین اعتبارات درخواست های خرید بر اساس درخواست های دانشکده اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه پیگیری درخواست های تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست از مدیریت مالی و نامه های مربوطه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب