دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر آزاده صفا
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکترای آموزش پرستاری
مرتبه علمی :استادیار
دکتر آزاده صفا
شرح وظایف:
نظارت وسرپرستی کلیه امور علمی و اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی کاشان شرکت در جلسات کمیته وشورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت جهت انجام و توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویی دانشکده نظارت و هدایت دانشجویان علاقمند در امر پژوهش و تحقیق ارائه گزارش عملکرد کمیته به سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده هماهنگی با سایر کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه و همسو نمودن فعالیت ها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب