دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا تقربی
سرپرست شورای پژوهشی دانشکده
دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری
مرتبه علمی :دانشیار
دکتر زهرا تقربی
شرح وظایف:
تدوين سياست‌های پژوهشی با توجه به خط‌مشی پژوهشی دانشکده جهت تصويب در مراجع ذی‌صلاح برنامه‌ريزی جهت ايجاد زمينه‌های اجرايي مصوبات شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه برنامه‌ريزی جهت ايجاد زمينه‌های اجرايي سياست‌های اتخاذ شده توسط مسئولين ذی‌ربط بررسی و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاع شده از طرف سرپرست يا گروه¬های آموزشی دانشکده به شورا بررسی و تصويب پروپوزال و نسخه نهايي طرح‌های پژوهشی ارجاع شده به دانشکده و ارجاع آن¬ها به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اتخاذ تصميمات اجرايي برای ايجاد هماهنگی و تطابق بين مراحل پيشرفت فعاليت‌های پژوهشی با زمان‌بندی پيش‌بينی‌شده بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و ارجاع آن‌ها به مسئولين ذی‌ربط بررسی و تدوين طرح‌های ارزشيابی فعاليت‎های پژوهشی دانشکده و پيشنهاد آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اتخاذ تصميمات اجرايي برای تسريع در امور مربوط به تصويب و اجرای فعاليت‌های پژوهشی تصميم‌گيری درخصوص اصلاح فرايند تصويب و اجرای طرح‌های تحقيقاتی و ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح بررسی و تصويب پروپوزال‌های پايان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با رويکرد انجام پژوهش‌های بنيادی و يا کاربردی بررسی درخواست مجريان طرح‌های تحقيقاتی مبنی بر تغيير در پروپوزال‌های مصوب و ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح تصميم‌گيری درخصوص فرايند نظارت بر اجرای فعاليت‌های پژوهشی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب