دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محسن تقدسی
رئیس دانشکده
دکترای آموزش پرستاری
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر محسن تقدسی
شرح وظایف:
استفاده از ظرفیتها و توانائی های موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت بررسی صلاحیت مدیر گروه های دانشکده استفاده از ظرفیتها و توانائی ها برای رشد استعدادهای دانشجویان نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب