دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عنوان کارآموزی  مسئول راهنما فایل دانلود

برنامه کارآموزی در عرصه  کودکان  - خرداد ماه 1403

دکتر معصومه حسینیان

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری در اردیبهشت و خرداد 1403

دکتر فاطمه فلاحی

 

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان اردیبهشت 1403

دکتر معصومه حسینیان

 

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان فروردین1403

دکتر معصومه حسینیان

 

اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت شهری (کاشان)

 

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - اسفند1402 و فروردین 1403

دکتر فاطمه فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت پرستاری دانشجویان پرستاری دانشجویان پرستاری مهر ٩٩

دکتر زهرا تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان بهمن ماه 1402

دکتر معصومه حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - دی  1402

دکتر فاطمه فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان دی ماه 1402
 

دکتر معصومه حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - آذر و دی 1402

دکتر فاطمه فلاحی

کودکان آذر 14

دکتر معصومه حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری

دکتر فاطمه فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - آذر 1402

دکتر فاطمه فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - آبان 1402

دکتر فاطمه فلاحی

گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت
کودکان آبان 1402

دکتر معصومه حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - مهرو آبان 1402 دکتر فاطمه فلاحی 
کودکان مهر 1402 دکتر معصومه حسینیان
برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - مهر 1402 دکتر فاطمه فلاحی
برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت پرستاری دکتر زهرا تقربی
 کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری مهر 98 در تیرماه نیمسال دوم 1401 دکتر فاطمه فلاحی 
 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری مهر 98 در خرداد نیمسال دوم 1401
دکتر فاطمه فلاحی 
گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت کودکان خرداد 1402
دکتر معصومه حسینیان
 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان مهر 98  دکتر فاطمه فلاحی
کودکان اردیبهشت 1402 دکتر معصومه حسینیان
کارورزی سلامت جامعه- آبان ماه  1402
دکتر فاطمه  فلاحی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب