دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عنوان کارآموزی  مسئول راهنما فایل دانلود
 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری مهر 98 در خرداد نیمسال دوم 1401
دکتر فاطمه فلاحی 
گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت کودکان خرداد 1402
دکتر معصومه حسینیان
 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان مهر 98  دکتر فاطمه فلاحی
کودکان اردیبهشت 1402 دکتر معصومه حسینیان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب