دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عنوان کارآموزی مسئول راهنما فایل دانلود

برنامه تکمیل آمارزایمان دانشجویان مامایی بیمارستان شبیه خوانی فروردین 1403

 دکترمعصومه عابدزاده  

برنامه تکمیل آمار زایمان  دانشجویان مامایی فروردین1403  - زایشگاه شبیه خوانی

 دکترمعصومه عابدزاده  
برنامه کاراموزی در عرصه رادیولوژی و سونوگرافی در زنان مامایی 1402 دکتر زهرا کریمیان
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری مهر99 دکترمحبوبه کفایی
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستا ری مهر 99 دکترمحبوبه کفایی
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستا ری مهر 99 ابان 1402 دکترمحبوبه کفایی
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستا ری مهر 99
دکترمحبوبه کفایی
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری مهر 99  دکتر فرزانه صابری
برنامه کارآموزی در عرصه داخلی جراحی دانشجویان مامایی نیمسال اول 1402  بیمارستان شهید بهشتی  دکترمعصومه عابدزاده  
برنامه اردیبهشت و خرداد ماه درعرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری ورودی بهمن 98  دکترفرزانه صابری 
برنامه عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی -دانشجویان مامایی- اردیبهشت 1402 دکتر زهره سادات
 برنامه اردیبهشت ماه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری ورودی بهمن 99 دکتر فرزانه صابری
برنامه کاراموزی در عرصه رادیولوژی و سونوگرافی در زنان مامایی دکتر زهرا کریمیان
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب