دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
 

چک لیست پروسیجرهای پرستاری و مامایی

 

 پروسیجرهای رشته اتاق عمل

اسکراب جراحی

پوشیدن دستکش به روش بسته

پروسیجرهای رشته پرستاری

اجرای بهداشت دست با استفاده از آب و صابون

اجرای بهداشت دست با استفاده از مواد بر پایه الکل

استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی

بررسی تعداد نفس

بررسی درجه حرارت بدن

روش کار آماده کردن یک سطح استریل و اضافه نمودن وسایل استریل به آن سطح

روش کار بررسی فشار خون

روش کار بررسی نبض‌های محیطی با لمس

روش کار تمیز کردن زخم و  انجام یک پانسمان استریل و خشک

روش کار دادن داروهای خوراکی

روش کار ساکشن کردن تراکئوستومی به روش باز

روش کار ساکشن کردن قسمت‌های حلق بینی و حلق دهانی

روش کار شستشوی زخم به صورت استریل

روش کار کشت زخم

روش کار کشیدن دارو از ویال

روش کار کشیدن دارو از یک آمپول

روش کار مراقبت از درن همووگ

روش کارپوشیدن و خارج کردن دستکش استریل

پروسیجرهای رشته مامایی

پاپ اسمیر

معاینه پستان

معاینه لگن

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب