دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
خانم ندا جملی

خانم ندا جملی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
مسئول آموزش


شرح وظایف
x نام نويسي، تشکيل و تکميل پرونده و رفع نواقص برنامه - ريزي دروس هر ترم و هماهنگي با اساتيد راهنمايي دانشجويان در زمان انتخاب واحد انجام انتخاب واحد به صورت گروهي در زمان نياز استخراج وتهيه اسامي دانشجويان معاف از دروس پيش نياز و اصلاح انتخاب واحد آنها ثبت دروس هر نيمسال در سيستم جامع - آموزش: درس- استاد- زمان و مکان تشکيل کلاس- ظرفيت اصلاح- در صورت لزوم ارسال برنامه درسي اساتيد در ابتداي هر ترم ارسال برنامه امتحاني اساتيد در پايان هر ترم ثبت نام دانشجويان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفيت دريافت اسامی غائبین کلاس ها از اساتيد جهت حذف اضطراري و اعلام اسامي محرومين هر درس تهيه ليست نمرات جهت برگزاري - امتحانات (حضور و غياب و اعلام نمره) اقدامات لازم جهت جلوگيري از شرکت محرومين هر درس در جلسه امتحاني و ثبت نمره 5/. در ليست نمرات قبل از برگزاري امتحان تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات ثبت غيبت دانشجويان غايب در ليست نمره و گردآوري و بسته بندي اوراق امتحاني اعلام اسامي دانشجويان مشروط صدور و پيگيري ارسال اخطاريه دانشجويان مشروط صدور گواهينامه ها و معرفي نامه ها انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجويان مهمان اقدامات لازم جهت ارسال گواهی های پزشکی اقدامات لازم درخصوص مرخصي تحصيلي دانشجو اطلاع رسانی موارد تغییر برنامه با اخذ امضا استاد و دانشجو برقراری تماس بین دانشجويان و اساتيد برای رفع مشکلات درسی و تغییرات برنامه کلاس اقدامات لازم درخصوص دانشجويان تطبيق دروس قبلي مطابق مقررات و اعلام به آموزش کل همکاری تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس همکاری در تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان همکاری در حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات
خانم زهره قاسمی

خانم زهره قاسمی

کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناس آموزش


شرح وظایف
x همکاری در نام نويسي، تشکيل و تکميل پرونده و رفع نواقص راهنمايي دانشجويان در زمان انتخاب واحد بروز رسانی اطلاعات مربوط به دانشجویان استعداد درخشان و ارسال گزارش به معاونت اموزشی و مراجع مربوطه انعکاس اخبار مربوط به دانشجویان ممتاز و دارای کسب رتبه در مسابقات داخلی و خارج از دانشگاه برگزاری جلسات انجمن علمی دانشجویان و پیگیریهای امور مربوطه پیگیری امور مربوط به فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی و شرکت در جلسات مربوطه بعنوان مدعو تهیه فهرست کلاس ها جهت درج در وب سایت دانشکده استخراج و تهيه فهرست اسامي دانشجويان 1% برتر و ساير ليستهاي مربوطه همکاری تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس همکاری در تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان همکاری در حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات اقدامات لازم جهت ارسال گواهی های پزشکی همکاری در اقدامات لازم درخصوص مرخصي تحصيلي دانشجو اطلاع رسانی موارد تغییر برنامه با اخذ امضا استاد و دانشجو تنظیم و ارسال مکاتبات مربوط به معرفی دانشجویان دانشگاه آزاد به مراکز درمانی با همکاري و هماهنگی با کارشناس امور آموزشی برقراری تماس بین دانشجويان و اساتيد برای رفع مشکلات درسی و تغییرات برنامه کلاس همکاری در اقدامات لازم درخصوص دانشجويان تطبيق دروس قبلي مطابق مقررات و اعلام به آموزش کل پیگیری امور مربوط به اعلام دانشجویان مشروطی و معرفی به واحد مشاوره پیگیری و رفع مشکلات دانشجویان در موارد ارجاع شده از طرف مسئولین ذیربط همکاری در تدوین برنامه های ، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده همکاری در بروزرسانی وبسایت دانشکده
خانم ریحانه بیغم

خانم ریحانه بیغم

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس آموزش


شرح وظایف
x

همکاری در نام نويسي، تشکيل و تکميل پرونده و رفع نواقص راهنمايي دانشجويان در زمان انتخاب واحد انجام انتخاب واحد به صورت گروهي در زمان نياز استخراج و تهيه اسامي دانشجويان معاف از دروس پيش نياز و اصلاح انتخاب واحد آنها حذف دروس غير معتبر دانشجويان پس از انتخاب واحد (حداکثر ظرف يک هفت) وتأييد انتخاب واحد دانشجويان تهيه ي ليستهاي حضور و غياب و ارسال به اساتيد در ابتداي هر نيمسال تأييد حذف و اضافه دانشجو (پس از بررسي درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهاي انتخابي) اقدامات لازم جهت حذف اضطراري دروس دانشجويان متقاضي مطابق مقررات تهيه ليست نمرات جهت برگزاري - امتحانات (حضور و غياب و اعلام نمره) اقدامات لازم جهت جلوگيري از شرکت محرومين هر درس در جلسه امتحاني و ثبت نمره 5/. در ليست نمرات قبل از برگزاري امتحان تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس برقراری تماس بین دانشجويان و اساتيد برای رفع مشکلات درسی و تغییرات برنامه کلاس اقدامات لازم درخصوص دانشجويان تطبيق دروس قبلي مطابق مقررات و اعلام به آموزش کل تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات ثبت غيبت دانشجويان غايب در ليست نمره و گردآوري و بسته بندي اوراق امتحاني اعلام رتبه ها ي دانشجويان در سال-دوره -نيمسال و - - - تهيه آمارهاي آموزشي بایگانی الکترونیک بايگاني اسناد و سوابق مربوط به دانشجو انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال مدارك به آموزش کل همکاری تهيه فهرست دانشجويان مهمان و اضافه نمودن اسامي آنها در ليست هردرس همکاری در تعيين شماره صندلي هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقايقي قبل از امتحان همکاری در حضور و غياب دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب