دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
خانم فاطمه آفتابی
مسئول کتابخانه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم فاطمه آفتابی
شرح وظایف:
• استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات در اموری مانند دسته بندی و طبقه بندی کتابها، ثبت اطلاعات و …. • گردآوری و سازماندهی مجموعه منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصّصی . • فراهم آوردن امکانات استفاده علاقه مندان از منابع علمی دیداری- شنیداری موجود . • سازماندهی منابع و کتابها بر اساس نظام طبقه بندی، کاتالوگ نویسی و کمک به مراجعین جهت یافتن کتب • به روز نگه داشتن کتابخانه از طریق استفاده از کتابها و مجلات جدید منتشر شده و استفاده از روش های نوین کتابداری • ترویج خدمات کتابخانه از طریق نمایشگاهها و مذاکرات • ارایه خدمات نوین اطلاعاتی به علاقه مندان با استفاده از جدیدترین دیتابیس ها در قالب پایگاههای اطلاعاتی، ابزارهای علم سنجی وآموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در بانک های اطلاعاتی به مراجعین • مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعین و انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتاب با هماهنگی گروه های آموزشی • همکاری لازم در کلیه طرح های ستادی مرتبط با امور کتابداری و اطلاع رسانی • شرکت در کلیه جلسات و برنامه های آموزشی وپژوهشی مرتبط با اطلاع رسا نی وکتابخانه • ثبت اطلاعات کتاب های جدید در دفاتر و رایانه • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق • انجام امور مربوط به خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب از قبیل تهیه لیست خرید و تهیه کارت خرید، صورتجلسه کتاب و …
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب