دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سیده فائزه پارسا مهر
مسئول دفتر رئیس دانشکده
کارشناسی پرستاری
سیده فائزه پارسا مهر
شرح وظایف:
تایپ و تنظیم کلیه مکاتبات اداری دفتر رئیس دانشکده از طریق اتوماسیون دیدگاه برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل و خارج از دانشکده و بالعکس پاسخگویی و راهنمایی مراجعین دفتر رئیس و مسئول فنی دانشکده پرستاری و مامایی هماهنگی و دعوت از اعضای هیات علمی در خصوص برگزاری جلسات در دانشکده پاسخگویی به تلفن های دفتر سرپرست و مسئول فنی دانشکده بایگانی دفتر ریاست دانشکده دریافت نامه های فکس شده به دانشکده و ارجاع آن به مسئولین و انجام هرگونه فکس به سایر واحدهای خارج از دانشکده ، انجام اسکن نامه ها از طریق اسکنر تحویل گرفتن نامه های وارده از سوی سایر واحدهای دانشگاه و ارجاع آن به مسئولین ذیربط دانشکده همکاری با واحدهای کارگزینی و امور مالی دانشکده انجام هر گونه امور محوله دیگر از سوی مسئولین ذیربط
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب