دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

 

عنوان کارآموزی مسئول راهنما فایل دانلود
برنامه کارآموزی و کارورزی ویژه دانشجویان پرستاری خرداد -تیر ماه
دکتر مهدیه صابری
برنامه کارورزی مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری خرداد- تیر ماه
دکتر اسماعیل عزیزی
برنامه کارورزی فوریت دانشجویان پرستاری خرداد- تیر ماه دکتر اسماعیل عزیزی
برنامه کارورزی فوریت در اورژانس  دانشجویان  پرستاری دکتر اسماعیل عزیزی
برنامه کارآموزی و کارورزی ویژه دانشجویان پرستاری فروردین- اردیبهشت-خرداد ماه دکتر اسماعیل عزیزی
برنامه کارورزی فوریت دانشجویان پرستاری فروردین- اردیبهشت ماه دکتر اسماعیل عزیزی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب