دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه سادات ایزدی اونجی

دکتر فاطمه سادات ایزدی اونجی

دکترای آموزش پرستاری
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی : دانشیار

خانم ندا جملی

خانم ندا جملی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
عضوگروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :مربی

 دکتر نگین مسعودی علوی

دکتر نگین مسعودی علوی

دکترای آموزش پرستاری
عضوگروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی : استاد

دکتر محسن ادیب حاج باقری

دکتر محسن ادیب حاج باقری

دکترای آموزش پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :استاد

دکتر آزاده صفا

دکتر آزاده صفا

دکترای آموزش پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :استادیار

دکتر زهرا رضائی شهسوارلو

دکتر زهرا رضائی شهسوارلو

دکترای آموزش پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :استادیار

دکتر محمدسجاد لطفی

دکتر محمدسجاد لطفی

دکترای آموزش پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی: استادیار

 خانم صدیقه میران زاده

خانم صدیقه میران زاده

کارشناسی ارشد پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :مربی

خانم مهلا مدنی

خانم مهلا مدنی

کارشناس ارشد پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :مربی

خانم فاطمه مقصود

خانم فاطمه مقصود

کارشتاسی ارشد پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی:مربی

خانم حسنی رنجبر

خانم حسنی رنجبر

کارشناسی ارشد پرستاری
عضو گروه پرستاری داخلی جراحی و سالمندی
مرتبه علمی :مربی

آقای محمد حاجی حسنی

آقای محمد حاجی حسنی

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس گروه داخلی جراحی و سالمندی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب