دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر معصومه عابدزاده

دکتر معصومه عابدزاده

دکتری اپیدمیولوژی
مدیر گروه مامایی
مرتبه علمی :استاد

دکتر زهره سادات

دکتر زهره سادات

دکتری بهداشت و ارتقاء سلامت
معاون آموزشی و دانشجویی
مرتبه علمی : استاد


شرح وظایف
x مذاکره با شورای اجرائی گروه آموزشی در تهیه برنامه ها و پیشنهاد آنها به آموزش دانشکده. نظارت و ارزشیابی کلیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی و خدمات گروه آموزشی . سرپرستی و نظارت بر ثبت نام و تنظیم مدارک دانشجویان پذیرفته شده مطابق مقررات. نظارت بر ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق با برنامه ها و سر فصل های مصوبه هماهنگی و اجرای خط مشی مربوط به بکارگیری مربیان و اساتید جهت آموزش دانشجویان بررسی و ارزشیابی و پیشنهاد استخدام، مأموریت ها، انتصاب و تعهد طبق قوانین مربوطه ابلاغ آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی به گروه ها و نظارت بر حسن اجرای آنها نظارت بر تنظیم لیست حق التدریس استادان و ارائه آنها به مسئولین ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان و پیشنهاد به آموزش دانشکده. هماهنگی با مسئولین آموزشی بیمارستانها و درمانگاه های مربوطه به منظور ارائه برنامه های کارآموزی بالینی دانشجویان نظارت بر تشکیل کنفرانس ها و جلسات مشورتی با اساتید و کارکنان دانشکده نظارت بر ثبت و صدور دانشنامه پایان تحصیلات بر ریز نمرات و تائیدیه مدارک تحصیلی طبق مقررات موجود اعلام ظرفیت پذیرش و شرایط میزان پذیرش دانشجویان میهمان و انتقالی بر اساس اساسنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات امتحانی و امور فنی امتحانات و رسیدگی به شکایات و مشکلات ناشی از اجرای آنها و بررسی نتایج آنالیز سوالات امتحانی سر پرستی اداره و تشکیل شوراهای آموز شی و پیگیری انجام مصوبات آن نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه امتحانی و ابلاغ به اساتید نظارت بر وضع آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان ها و مراکز درمانی تعیین استاد مشاور و استاد راهنمای دانشجویان دانشكده نظارت بر عملکرد استاد مشاور و استاد راهنمای دانشجویان دانشكده بازديد از مراكز درماني و بخشهائي كه دانشجويان كارآموزي دارند. نظارت بر حضور و غياب اساتيد دانشكده و تذكرات مورد لزوم برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده شرکت در شورای پژوهشی دانشکده
دکتر زهرا سوکی

دکتر زهرا سوکی

دکتری بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : دانشیار

دکتر اعظم باقری

دکتر اعظم باقری

دکتری بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : استادیار

دکتر محبوبه کفایی عطریان

دکتر محبوبه کفایی عطریان

دکتری بهداشت و ارتقا سلامت
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : استادیار

دکتر فاطمه عباس زاده

دکتر فاطمه عباس زاده

دکتری بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : استادیار

خانم فرزانه صابری

خانم فرزانه صابری

کارشناس ارشد مامایی
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی :استادیار

 دکتر زهرا کریمیان

دکتر زهرا کریمیان

دکتری بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : استادیار

دکتر سعیده نصیری

دکتر سعیده نصیری

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی : استادیار

خانم زهره ابوالقاسمی

خانم زهره ابوالقاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناس گروه مامایی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب