دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر معصومه عابدزاده

دکتر معصومه عابدزاده

دکتری تخصصی پژوهشی اپیدمیولوژی
مدیر گروه مامایی
مرتبه علمی: استاد

دکتر زهرا سوکی

دکتر زهرا سوکی

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر اعظم باقری

دکتر اعظم باقری

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محبوبه کفایی عطریان

دکتر محبوبه کفایی عطریان

دکترای بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فاطمه عباس زاده

دکتر فاطمه عباس زاده

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

 دکتر زهرا کریمیان

دکتر زهرا کریمیان

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سعیده نصیری

دکتر سعیده نصیری

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

محبوبه رسول زاده

محبوبه رسول زاده

دکترای بهداشت باروری
عضو گروه مامایی
مرتبه علمی: استادیار

فاطمه اصیلیان

فاطمه اصیلیان

کارشناسی ارشد مامایی
عضو گروه مامایی

زهرا جعفرزاده

زهرا جعفرزاده

کارشناس پرستاری
کارشناس گروه مامایی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب