اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:44:53 PM 1401 / 05 / 17
 
   
     
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار دانشکده
تماس با مدیر سایت دانشکده پرستاری و مامایی
درباره دانشکده
Collapse مدیریت دانشکدهمدیریت دانشکده
رئیس دانشکده
معاون آموزشی دانشجویی دانشکده
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Collapse معاون تحقیقات و فناوریمعاون تحقیقات و فناوری
کارشناس پژوهشی
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
Collapse گروه داخلی جراحی دانشکدهگروه داخلی جراحی دانشکده
اعضای گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمینارهای دانشجویی
کتب تألیفی
برنامه هفتگی گروه داخلی جراحی
Collapse گروه مدیریت و بهداشت دانشکدهگروه مدیریت و بهداشت دانشکده
اعضای گروه مدیریت و بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse طرح درس گروه مدیریت و بهداشت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشانطرح درس گروه مدیریت و بهداشت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طرح درس دروس پایه پرستاری
سمینارهای دانشجویی
کتب تألیفی
برنامه هفتگی گروه
Collapse گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکدهگروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده
اعضای گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse طرح درس گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشانطرح درس گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طرح درس دروس پایه رشته تکنولوژی اتاق عمل
سمینارهای دانشجویی
کتب تألیفی
برنامه هفتگی گروه
Collapse گروه ماماییگروه مامایی
Collapse طرح درس گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانطرح درس گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طرح درس دروس پایه رشته مامایی
سمینارهای دانشجویی
اعضای گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کتب تألیفی
برنامه هفتگی گروه مامایی
اطلاعات حرفه ای
چارت سازمانی دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse رشته و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی رشته و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse تکنولوژی اتاق عملتکنولوژی اتاق عمل
معرفی
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
طرح درس
Collapse رشته پرستاریرشته پرستاری
معرفی
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
طرح درس
هدف و رسالت
Collapse رشته ماماییرشته مامایی
معرفی
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
طرح درس
Collapse رشته فوریتهای پزشکیرشته فوریتهای پزشکی
معرفی
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
طرح درس
Collapse کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
Collapse پرستاری مراقبتهای ویژهپرستاری مراقبتهای ویژه
سرفصل دروس
برنامه ریزی دروس و طرح درس
طرح درس
هدف و رسالت
Collapse پرستاری داخلی جراحی پرستاری داخلی جراحی
برنامه ریزی دروس
سرفصل دروس
طرح درس
هدف و رسالت
Collapse پرستاری سالمندی پرستاری سالمندی
برنامه ریزی دروس و طرح درس
سرفصل دروس
هدف و رسالت
Collapse آئین نامه ها و دستورالعمل هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها
اطلاعیه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی
فرم پایان نامه ها
طرح درس
فرآیند پایانه نامه
فرآیند تسویه حساب
عناوین پایان نامه ها
Collapse روان پرستاریروان پرستاری
سرفصل دروس
برنامه ریزی دروس
طرح درس
هدف و رسالت
Collapse دکترای پرستاری(PHD)دکترای پرستاری(PHD)
معرفی
آیین نامه آموزشی
برنامه ریزی درسی
سرفصل دروس دکتری تخصصی پرستاری
فرمهای آموزشی دکتری
هدف و رسالت
Collapse شوراهای دانشکده پرستاری و ماماییشوراهای دانشکده پرستاری و مامایی
شوراهای دانشکده پرستاری و مامایی
کمیته های دانشکده پرستاری و مامایی
شورای صنفی
تقویم دانشگاهی
Collapse برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و ماماییبرنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری
برنامه هفتگی دانشجویان مامایی
برنامه هفتگی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل
برنامه هفتگی دانشجویان فوریتهای پزشکی
Collapse برنامه هفتگی دانشجویان ارشدبرنامه هفتگی دانشجویان ارشد
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری
برنامه هفتگی دانشجویان دکتری (PHD)
برنامه کلاسی فوریتهای یزشکی
Collapse کد دروس دانشکده پرستاری و ماماییکد دروس دانشکده پرستاری و مامایی
کد دروس پرستاری
کد دروس مامایی
کد دروس تکنولوژی اتاق عمل
کد دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
کد دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کد دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کد دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری
کد دروس دکترای تخصصی پرستاری
کد دروس فوریتهای پزشکی
Collapse دایره امتحانات دانشکده پرستاری و ماماییدایره امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی
دایره امتحانات
برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری
برنامه امتحانات دانشجویان مامایی
برنامه امتحانات دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل
گروه معارف و عمومی
اطلاعیه مهم دایره امتحانات
برنامه امتحانی فوریتهای پزشکی
فرمهای آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse برنامه های کارآموزی دانشجویان دانشکده پرستاری و ماماییبرنامه های کارآموزی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
کارآموزی داخلی جراحی
Collapse کارآموزی ماماییکارآموزی مامایی
کارآموزی در عرصه
کارآموزی تکنولوژی اتاق عمل
کارآموزی بهداشت و مدیریت
پرستاری نراق
پرستاری آزاد کاشان
کارآموزی فوریتهای پزشکی
کارکنان آموزش
Collapse فهرست روش انجام خدماتفهرست روش انجام خدمات
روش ثبت در سایت
فهرست خدمات قابل ارائه
Collapse خدمات آموزشیخدمات آموزشی
سمعی و بصری
مرکز مهارتهای بالینی
Collapse ویژه اساتید راهنماویژه اساتید راهنما
Collapse اساتید راهنما گروه پرستاریاساتید راهنما گروه پرستاری
اساتید راهنما گروه اتاق عمل
اساتید راهنما گروه اتاق عمل
اساتید راهنما گروه مامایی
اساتید راهنما گروه فوریتهای پزشکی
Collapse دسترسی سریعدسترسی سریع
پاسخ به سوالات شرعی
تالیفات اعضای هیئت علمی دانشکده
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse کتابخانه دانشکدهکتابخانه دانشکده
جستجوی منابع(پارس آذرخش)
تماس با ما
منابع جدید کتابخانه
کارکنان کتابخانه دانشکده پرستاری
جزوه های آموزشی
سایتهای مفید
معرفی کتابخانه
تصاویر کتابخانه
اخبار
مسئول کتابخانه
کتابخانه دیجیتال
کارگاه آموزشی
فرآیند انجام خدمات
لیست CD های کتابخانه
تالیفات اعضای هیئت علمی
عملکرد سالانه کتابخانه دانشکده
راهنمای استفاده کاربران از کتابخانه(PDF)
راهنمای استفاده کاربران از کتابخانه (HTML)
ساعات کار کتابخانه دانشکده
آئین نامه های عضویت ،خدمات ،وجین
پرسش از کتابدار
نظرسنجی آنلاین
نقشه سایت
دسترسی از طریق VPN
راهنمای استفاده از VPN
پایگاه اطلاعاتی
اطلاعیه های آموزشی
پیامها
خبرهای فوری
Collapse سمینارهای دانشجوییسمینارهای دانشجویی
سمینار و همایش
جزوه ها و اسلایدهای آموزشی
Collapse مرکز EDOمرکز EDO
معرفی
رسالت و اهداف دفتر توسعه آموزش
طرح درس گروههای آموزشی
ساختار ، اعضاء و کمیته ها
Collapse استعدادهای درخشاناستعدادهای درخشان
اسامی نفرات برتردانشکده
اسلایدهای آموزشی
کارگاهها و دوره های آموزشی
عملکرد
تماس با ما
شرح وظایف دفتر توسعه آموزش
مراکز EDO دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های مختلف
چک لیست پروسیجرهای پرستاری
Collapse فرمهای ارزشیابی فرمهای ارزشیابی
اساتید
Collapse دانشجودانشجو
مامایی
پرستاری
تکنولوژی اتاق عمل
فرم ارزشیابی 360 درجه
آئین نامه ها
اعتبار بخشی
Collapse Log bookLog book
لوگ بوک پرستاری بهداشت و مدیریت
لوگ بوک پرستاری داخلی و جراحی
لوگ بوک ارشد پرستاری
لوگ بوک دکتری تخصصی پرستاری
لوگ بوک مامایی
لوگ بوک فوریتهای پزشکی
لوگ بوک اتاق عمل
فرآیندهای آموزشی
لاین تحقیقاتی اساتید
پژوهش در آموزش
Collapse اعضای محترم هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکدهاعضای محترم هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده
دکتر محسن ادیب حاج باقری
دکتر محسن تقدسی
منصور دیانتی
طیبه مرادی
علی حاج باقری
محمدرضا افاضل
فاطمه سادات ایزدی
صدیقه میران زاده
فرزانه مقامی نژاد
دکتر نگین مسعودی علوی
دکتر اسماعیل عزیزی فینی
دکتر مهدیه صابری
Collapse اعضای محترم هیات علمی گروه ماماییاعضای محترم هیات علمی گروه مامایی
فرزانه صابری
اعظم باقری
فاطمه عباس زاده
محبوبه کفائی عطریان
ناهید سرافراز
زهره سادات
معصومه عابدزاده
زهرا سادات سوکی
زهرا کریمیان
Collapse اعضای محترم هیات علمی گروه اتاق عملاعضای محترم هیات علمی گروه اتاق عمل
محمد افشار
ندا سادات میرباقر آجرپز
محبوبه رضائی
Collapse اعضای محترم هیات علمی گروه مدیریت و بهداشتاعضای محترم هیات علمی گروه مدیریت و بهداشت
زهرا تقربی
خدیجه شریفی
علیرضا یزدانی
معصومه حسینیان
غلامعلی شجاع قره باغ
محمد آقاجانی
Collapse کنگره پرستاری جامع نگرکنگره پرستاری جامع نگر
درباره کنگره
Collapse کمیته های کنگره پرستاریکمیته های کنگره پرستاری
Collapse کمیته علمی کنگره پرستاریکمیته علمی کنگره پرستاری
کمیته علمی کنگره پرستاری
کمیته اجرایی کنگره پرستاری
محورهای کنگره
نحوه ارسال مقاله
برنامه کنگره
امتیاز بازآموزی
تاریخ های مهم کنگره
هزینه های کنگره
تماس با کنگره پرستاری
حامیان کنگره پرستاری
گالری عکس کنگره پرستاری
Collapse ارسال مقاله فارسی پرستاری جامع نگرارسال مقاله فارسی پرستاری جامع نگر
فرم ثبت نام کنگره پرستاری پیگیری
مشخصات در کنگره پرستاری
ارسال مقاله انگلیسی پرستاری جامع نگر
نحوه نگارش مقاله
نحوه اسکان
پیگیری وضعیت مقاله
ارسال مقاله مجدد کنگره
ویژه نامه رمضان
Collapse فرآیند پرینت کارت ورود به جلسه امتحانفرآیند پرینت کارت ورود به جلسه امتحان
فرایند امتحانات
Collapse لیست آدرس کلاس مجازی اساتید ترم اول 00-99لیست آدرس کلاس مجازی اساتید ترم اول 00-99
ویژه دانشجویان جدید الورود
لیست اسامی کارکنان
وظایف کارکنان
برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری ومامایی
دستورالعمل آموزشی کارکنان
معرفی کارگزینی
صورتجلسات کارگزینی دانشکده
اطلاعیه های کارگزینی
روش انجام خدمات کارگزینی
فرم های آموزشی کارکنان
واحد آموزش کارکنان
کنگره عکس
اسلاید آموزشی
اسلاید آموزشی مامایی
برنامه هفتگی اساتید گروه داخلی جراحی
برنامه هفتگی اساتید گروه تکنولوژی اتاق عمل
پرستاری سالمندی
Collapse برنامه شیفت بندی کارآموزی دانشجویان پرستاری برنامه شیفت بندی کارآموزی دانشجویان پرستاری
شیفتهای پرستاری
شیفتهای مامایی
شیفتهای ارشد گروههای پرستاری
پرسش و پاسخ
آمار دانشکده پرستاری و مامایی
ویژه دانشجویان جدید الورود
Collapse برنامه کارورزی دانشجویانبرنامه کارورزی دانشجویان
برنامه کارورزی رشته مامایی
برنامه کارورزی رشته پرستاری
برنامه کارورزی رشته تکنولوژی اتاق عمل
برنامه کارورزی رشته فوریتهای پزشکی
کارورزی دانشجویان پرستاری نراق
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی جراحی
معرفی و آیین نامه آموزشی
Collapse آموزش دانشکدهآموزش دانشکده
فرآیند میهمانی
فرآیند انتقالی و میهمانی
Collapse قوانین و مقررات آموزشی قوانین و مقررات آموزشی
حذف نمره مردودی دانشجو
قوانین دانشجوی مشروط
ساعت تدریس هر واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی
انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی
نحوه برخورد با غیبت (موجه/ غیر موجه) دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال
معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی
طول دوره مجاز تحصیل
شرایط استفاده از انتخاب درس به شکل معرفی به استاد
شرایط تغییر رشته
تغییر رشته توأم با انتقال
ارزیابی پیشرفت دانشجو (اختصاص نمره) در هر درس
موجه نمودن عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی
فراغت از تحصیل
حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی
جابجایی دانشجویان
سال تحصیلی ( ترم یا نیمسال تحصیلی)
انتقال و شرایط استفاده از آن
مرخصی تحصیلی
تعداد واحد موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی
حذف کلیه دروس
دانشجوی میهمان
شرایط استفاده و نحوه برخورد با غیبت (موجه / غیر موجه) در جلسات کلاس
حضور دانشجو در جلسات درس و ساعات غیبت مجاز دانشجو در جلسات درس
فرآیند حذف و اضافه
فرآیند تسویه حساب
فرآیند حذف اضطراری
فرآیند نقل و انتقال دانشجویان
فرایند برگزاری فینال عملی مامایی
Collapse کمیته سازمانی اخلاق در پژوهشکمیته سازمانی اخلاق در پژوهش
آیین نامه ها و دستوالعمل ها
اعضاى کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش در دانشکده های ...
فرمها
رسیدگی به تخلفات پژوهشی
چارت سازمانی کمیته اخلاق
معرفی
رضایت آگاهانه کتبی
کدهای اخلاقی
جدول زمان بندی کارگاهها و جلسات کمیته
اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
کارگاه آموزشی
Collapse برنامه عملیاتی دانشکدهبرنامه عملیاتی دانشکده
حوزه اهداف و رسالت گروه کارشناسی پرستاری
حوزه اهداف و رسالت گروه مامایی
حوزه اهداف و رسالت گروه اتاق عمل
حوزه اهداف و رسالت رشته کارشناسی ارشد پرستاری
حوزه اهداف و رسالت رشته دکترای پرستاری
حوزه اهداف و رسالت رشه کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت
فرمهای گزارشات 3 و 6 ماهه پایان نامه دکترا
کد دروس فوریتهای پزشکی
Collapse ویژه کروناویژه کرونا
کلیپ های آموزشی
پوستر های آموزشی
باورهای نادرست
مقالات علمی
طرح های تحقیقاتی
خودارزیابی کرونا
لینک دانشگاههای علوم پزشکی
اخبار کرونا
توصیه های بهداشتی - درمانی
کلیپ
پوستر های آموزشی
دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری 99
تماس با دانشکده
کانون دانش آموختگان
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معرفی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده
فرآیندها
سایت کامپیوتر
تماس با ما
اولویت های پژوهشی
راهنماها و آیین نامه ها
فرم های مربوط به پروپوزال و پایان نامه/ رساله
فرم های مربوط به تسویه حساب پژوهشی
تسهیلات پژوهشی
طرح های تحقیقاتی
دسترسی سریع
پایان نامه ها
عناوین طرح/پایان نامه های تصویب شده
ابزارهای پژوهشی روانسنجی شده
کارگاهها
واحد علم سنجی
هدف و رسالت
شورای پژوهشی
کارشناس پژوهشی
لینک کارگاهها و وبینارهای ضبط شده
دفاع پایان نامه
ژورنال کلاب
فرم های EDC
کارگاه ها