اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:45:18 PM 1401 / 05 / 17
 
   
     
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار دانشکدهدفاع پایان نامهژورنال کلابکارگاه ها

 

--1401 / 05 / 09  -11:27 تعداد مشاهدات :28


--1401 / 05 / 05  -13:34 تعداد مشاهدات :119


--1401 / 04 / 29  -10:40 تعداد مشاهدات :175


--1401 / 04 / 26  -8:31 تعداد مشاهدات :54


--1401 / 04 / 25  -13:2 تعداد مشاهدات :86


--1401 / 04 / 22  -10:53 تعداد مشاهدات :89


--1401 / 04 / 22  -9:41 تعداد مشاهدات :81


--1401 / 04 / 21  -9:33 تعداد مشاهدات :74


--1401 / 04 / 21  -8:39 تعداد مشاهدات :101


--1401 / 04 / 21  -8:32 تعداد مشاهدات :77

 

--1401 / 05 / 10  -8:54 تعداد مشاهدات :24


--1401 / 04 / 29  -10:13 تعداد مشاهدات :47