اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:33:39 AM 1399 / 07 / 07
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 07 / 06  -9:26 تعداد مشاهدات :46

لینک کلاسهای آنلاین دانشکده پرستاری و مامایی (جدید)

--1399 / 06 / 31  -11:23 تعداد مشاهدات :159


--1399 / 06 / 29  -14:4 تعداد مشاهدات :33


--1399 / 06 / 29  -14:0 تعداد مشاهدات :26

لینک برگزاری کلاس آنلاین

--1399 / 06 / 26  -10:55 تعداد مشاهدات :263


--1399 / 06 / 25  -14:17 تعداد مشاهدات :86


--1399 / 06 / 25  -13:58 تعداد مشاهدات :318


--1399 / 06 / 25  -12:10 تعداد مشاهدات :113


--1399 / 06 / 25  -7:55 تعداد مشاهدات :90

برگزاری کارگاه عملی احیای قلبی ریوی

--1399 / 06 / 23  -10:19 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: