به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:26:44 PM 1396 / 12 / 03
 

 

  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
رزومه (CV )
دکترای پژوهشی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه
رزومه (CV )
 
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 

دکتر زهرا کریمیان
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی بالینی
رزومه (CV )

 

کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
رزومه CV
 
 

سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی

 

کارشناسی مامایی
کارشناس گروه
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر