به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:29:07 AM 1398 / 04 / 30
 

 

  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای علوم بالینی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه
رزومه (CV )
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
دکتر زهرا کریمیان
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی بالینی
رزومه CV
 

سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
 


کارشناسی مامایی
کارشناس گروه