اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:08:08 AM 1399 / 03 / 12
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

 

آرشیو برنامه