اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:02:48 PM 1400 / 07 / 01
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال  اول  سال تحصیلی 1401-1400           

 

 

 

آرشیو برنامه