اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:39:45 PM 1401 / 05 / 17
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 1401-1400           

 

 

 

آرشیو برنامه