اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:30:29 AM 1400 / 01 / 31
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال  دوم سال تحصیلی 00-99           

 

 

 

آرشیو برنامه