اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:48:41 PM 1399 / 07 / 05
 

آئین نامه آموزشی مربوط به امتحانات 

 ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است وساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از چهار هفدهم ،عملی وآزمایشگاهی از دو هفدهم و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.

لذا به استناد ماده فوق اسامی غائبین بیش از حد مجاز را قبل از شروع امتحانات کتبا" به آموزش دانشکده اعلام فرموده تابرابر مقررات با نامبرده رفتار گردد.

ماده23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری وآزمایشگاهی 10 وکارآموزی وکارآموزی در عرصه 12 میباشد.

تبصره2) هریک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب میشوند معدل دو قسمت نظری وعملی وبا توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری وعملی به 10 نرسد ویا یکی از آنها از 8 کمتر باشد هرچند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا" تکرار شود.

ماده 25 )استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوطه تسلیم نماید .

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .

 ماده 23 )حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی درعرصه12 می باشد .

نکات قابل توجه اساتید جهت بالابردن سطح کیفی امتحانات

1- برگزاری امتحان پایان ترم منوط به تمام شدن درس طبق سرفصل دروس مربوطه می باشد .

2- بنابر دستور العمل کمیته دایره امتحانات دانشگاه حتی المقدور از سئوالات تستی استفاده شود ( پاسخنامه مخصوص دستگاه کارت خوان جهت تصحیح ماشینی سئوالات درجلسه امتحان موجود خواهد بود .)

3- سئوالات امتحانی توسط مدرس یا گروه مربوطه تکثیر و در زمان برگزاری امتحان توسط مدرس توزیع می شود .

4- برای دروسی که چندمدرس بطور مشترک تدریس داشته اند ، با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه، سئوالات بطور مشترک طرح و تکثیر شود .

5- با توجه به عدم وجود نیروی انسانی کافی جهت مراقبت سرجلسه امتحان ، حضور مدرس یا نماینده گروه آموزشی الزامی است .

6- عواقب قانونی ناشی از عدم حضور مدرس یا مدرسین محترم در روز و ساعت تعیین شده سرجلسه امتحان تنها متوجه مدرس و گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.

7- پس از وصول فرم اعلام برنامه امتحانی توسط گروه آموزشی ، دائره امتحانات دانشکده  هیچگونه مسئولیتی را در زمینه اطلاع مجدد به مدرس یا دریافت سئوال امتحان نخواهد داشت .
 
8- اساتید می توانند جهت تصحیح سئوالات تستی و بررسی مشخصات آزمون اوراق امتحانی را به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی تحویل نمایند.
 
اساتید توجه داشته باشند : 
 
* ثبت و ارسال نمرات پایان نیمسال دانشجویان فقط به صورت الکترونیکی واز طریق سیستم نرم افزار سماء صورت خواهد پذیرفت. جهت کنترل موازی صحت نمرات ثبت شده و رسیدگی به اعتراضات احتمالی دانشجویان طبق آیین نامه های آموزشی ( تا 3 روز پس از اعالم نمره ) قبل از ثبت نهایی نمرات یک نسخه پرینت شده از لیست نمرات هر درس را به آموزش دانشکده مربوطه تحویل نمایید .
 
* پس از پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان و یا عدم وجود اعتراض در موعد مقرر ، آموزش دانشکده مراتب را جهت ثبت نهایی نمرات در سیستم نرم افزار سماء به اساتید اعلام خواهد نمود .