به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:11:52 PM 1397 / 09 / 24
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال اول

سال تحصیلی 98-97 دانشکده پرستاری و مامایی

 

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

برنامه امتحانات گروه معارف و عمومی در دانشکده پرستاری و مامایی