اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:40:28 PM 1399 / 01 / 14
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم

سال تحصیلی 99-98 دانشکده پرستاری و مامایی

امتحانات دانشجویان فوریتهای پزشکی

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

برنامه امتحانی گروه معارف در نیمسال دومسال تحصیلی 98/99

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/06