به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

9:45:50 PM 1397 / 02 / 03
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم

سال تحصیلی 97-96 دانشکده پرستاری و مامایی

 

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

برنامه امتحانات گروه معارف در کل دانشگاه

برنامه امتحانات گروه معارف و عمومی در دانشکده پرستاری و مامایی