اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:02:42 PM 1398 / 11 / 01
 


نیمسال اول سال تحصیلی 98/99

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

98/06/16  لغایت 98/06/22

شروع کلاسها

98/06/23

حذف و اضافه

98/07/08  لغایت 98/07/09

حذف اضطراری

98/09/11  لغایت 98/09/12

پایان کلاسها

98/10/19

امتحانات

98/10/21  لغایت 98/11/03

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98/99

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

98/11/07  لغایت 98/11/11

شروع کلاسها

98/11/12

حذف و اضافه

98/11/27  لغایت 98/11/28

حذف اضطراری

99/02/15  لغایت 99/02/16

پایان کلاسها

99/03/22

امتحانات

99/03/24  لغایت 99/04/05

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی