اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:42:38 AM 1399 / 07 / 07
 


نیمسال دوم سال تحصیلی 98/99

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

98/11/07  لغایت 98/11/11

شروع کلاسها

98/11/12

حذف و اضافه

98/11/27  لغایت 98/11/28

حذف اضطراری

99/02/15  لغایت 99/02/16

پایان کلاسها

99/03/22

امتحانات

99/03/24  لغایت 99/04/05

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی