امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:51:10 AM 1396 / 02 / 08
 

شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی: سرپرست دانشکده
 • خانم فرزانه صابری: معاون آموزشی دانشکده
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • آقای دکتر محسن تقدسی: مدیر گروه داخلی جراحی
 • خانم زهرا تقربی: مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم فاطمه عباس زاده : مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار : مدیر گروه اتاق عمل
 

  شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 

 اعضاء شورا:

 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی: سرپرست دانشکده
 • خانم فرزانه صابری: معاون آموزشی دانشکده
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • آقای دکتر محسن تقدسی: مدیر گروه داخلی جراحی
 • خانم زهرا تقربی: مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم فاطمه عباس زاده: مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار: مدیر گروه اتاق عمل
 • خانم زهره سادات :مربی
 • خانم معصومه حسینیان : مربی
   

 


شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری
 •  خانم فرزانه صابری
 •  خانم دکتر خدیجه شریفی
 • خانم دکتر زهره سادات
 • خانم زهرا تقربی
 • آقای دکتر محسن تقدسی

شورای امر بمعروف و نهی از منکر دانشکده پرستاری و مامایی 
 

اعضاء شورا:

 •  خانم دکتر نگین مسعودی علوی
 •  آقای دکترمحسن تقدسی
 •  خانم دکتر خدیجه شریفی
 • خانم دکتر زهره سادات
 • زهره قاسمی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر