اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:10:41 PM 1401 / 05 / 17
 

 

شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی: سرپرست  دانشکده
 • خانم دکتر زهره ساداتمعاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده 
 • خانم دکترزهرا تقربی: معاون تحقیقات و فناوری دانشکده
 • خانم دکتر زهرا سوکی : مدیر دفتر توسعه دانشکده
 • خانم دکتر خدیجه شریفی : مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم دکتر محبوبه کفایی: مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار : مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی : مدیر گروه داخلی جراحی
 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی : مدیر آموزشی و تحصیلاات تکمیلی دانشکده
 

  شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 

 اعضاء شورا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی: سرپرست  دانشکده
 • خانم دکتر زهره ساداتمعاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده 
 • خانم دکترزهرا تقربی: معاون تحقیقات و فناوری دانشکده
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد و عضو هیئت علمی
 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی: مدیر آموزشی و تحصیلاات تکمیلی دانشکده
 • خانم دکتر خدیجه شریفی : مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم دکتر محبوبه کفایی : مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار : مدیر گروه اتاق عمل
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی : مدیر گروه داخلی جراحی

 •  

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی: سرپرست  دانشکده
 • خانم دکتر زهره ساداتمعاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده 
 • خانم دکترزهرا تقربی: معاون تحقیقات و فناوری دانشکده
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد و عضو هیئت علمی
 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی: مدیر آموزشی و تحصیلاات تکمیلی دانشکده
 • خانم دکتر خدیجه شریفی : مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم دکتر محبوبه کفایی : مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار : مدیر گروه اتاق عمل
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی : مدیر گروه داخلی جراحی

شورای امر بمعروف و نهی از منکر دانشکده پرستاری و مامایی 
 

اعضاء شورا:

 •  آقای دکترمحسن تقدسی
 • خانم دکتر زهره سادات
 •  خانم دکتر خدیجه شریفی
 • آقای دکتر محمد افشار
 • خانم زهره قاسمی