ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:17:41 AM 1398 / 06 / 31
 

 

شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی: سرپرست  دانشکده
 • خانم دکتر زهره سادات:معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 
 • خانم دکترزهرا تقربی: مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم دکتر سوکی : مدیر دفتر توسعه دانشکده
 • خانم دکتر محبوبه کفایی: مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار : مدیر گروه اتاق عمل
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی : مدیر گروه داخلی جراحی
 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی : مدیر آموزشی و تحصیلاات تکمیلی دانشکده
 

  شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 

 اعضاء شورا:

 • آقای دکتر محسن تقدسی: سرپرست  دانشکده
 • خانم دکتر زهره سادات : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ومدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد و عضو هیئت علمی
 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی: مدیر آموزشی و تحصیلاات تکمیلی دانشکده
 • خانم دکتر زهرا تقربی: مدیر گروه مدیریت و بهداشت
 • خانم دکتر محبوبه کفایی: مدیر گروه مامایی
 • آقای دکتر محمد افشار: مدیر گروه اتاق عمل
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی : مدیر گروه داخلی جراحی

 •  

 


شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضاء شورا:

 • خانم دکتر نگین مسعودی علوی
 • آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری
 • خانم دکتر خدیجه شریفی
 • خانم دکتر زهره سادات
 • خانم دکتر زهرا تقربی
 • آقای دکتر محسن تقدسی
 • آقای دکتر محمد افشار
 • آقای دکتر اسماعیل عزیزی
 • آقای دکتر منصور دیانتی
 • خانم دکتر محبوبه کفایی

شورای امر بمعروف و نهی از منکر دانشکده پرستاری و مامایی 
 

اعضاء شورا:

 •  خانم دکتر نگین مسعودی علوی
 •  آقای دکترمحسن تقدسی
 •  خانم دکتر خدیجه شریفی
 • خانم دکتر زهره سادات
 • آقای دکتر محمد افشار
 • زهره قاسمی