امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:51:54 AM 1396 / 02 / 08
 

چارت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر