به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

12:22:22 PM 1397 / 07 / 24
 
طرح دروس گروه مامایی 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت3) دکتر سوکی و دکتر باقری دوم 97-96
کارآموزی نوزادان دکتر سوکی دوم 97-96
آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4) دکتر سوکی و دکتر باقری دوم 97-96
کارآموزی در عرصه نوزادان دکتر سوکی دوم 97-96
درس بارداری زایمان 2 خانم صابری دوم 97-96
 اختلالات عملکرد جنسی دکتر ساداتو دکتر باقری دوم 97-96
 آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک خانم صابری دوم 97-96
کارآموزی اصول و فنون مهارتها در پرستاری  و مامایی خانم عابدی دوم 97-96
کاراموزی  نوزادان دکتر سوکی دوم 96-95
آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4) دکتر سوکی دوم 96-95
اصول خدمات  بهداشت جامعه(بهداشت1) دکتر سوکی و دکتر کفایی دوم 96-95
درس نشانه شناسی دکتر کفایی دوم 96-95
پرستاری بهداشت مادر ونوزاد خانم سرافراز و دکتر کفایی دوم 96-95
طرح درس  بیماریهای زنان خانم سرافراز دوم 96-95
کارآموزی اطفال دکتر باقری دوم 96-95
 آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک خانم عباس زاده دوم 96-95
طرح درس کارآموزی زایمان طبیعی خانم عباس زاده دوم 96-95
کارآموزی در عرصه  مدیریت و کاربرد آن در مامایی    
ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری بهداشت(3) خانم عباس زاده دوم 96-95
طرح درس بارداری (4) دکتر عابدزاده دوم 96-95
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی(2) در مامایی دکتر عابدزاده دوم 96-95
کارورزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری دکتر عابدزاده دوم 96-95
کارآموزی داخلی و جراحی دکتر عابدزاده دوم 96-95
بارداری زایمان 2 خانم صابری دوم 96-95
 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی خانم صابری دوم 96-95
پرستاری مادران و نوزادان (2) دکتر سادات دوم 96-95
اختلالات عملکرد جنسی  دکتر سادات دوم 96-95
کارآموزی بارداری زایمان (1) دکتر سادات دوم 96-95
کارآموزی بارداری زایمان 2    
     

 

 

 

 

طرح درس در نیمسالهای قبل

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی آسیب شناسی عمومی و اختصاصی فیزیولوژی 1 فن آوری اطلاعات کارآموزی اطفال 
 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) کارآموزی زایمان طبیعی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

طرح درس بارداری زایمان 2

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)
بارداری زایمان 2- زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک اختلالات عملکرد جنسی
کارآموزی در عرصه زنان 1 کارآموزی بیماریهای زنان ایمنی شناسی ایمنی شناسی عملی  
  کارآموزی در عرصه زنان 2 کارآموزی در عرصه رادیولوژی کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)
 پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد کارآموزی بارداری زایمان  کارآموزی در عرصه نوزادان  کارآموزی نوزادان نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (2)  کارآموزی در عرصه نوزادان کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)

 

سایر رشته ها :

1- بهداشت باروری ( دانشجویان بهداشت عمومی)

2- بهداشت مادران و کودکان  ( دانشجویان بهداشت عمومی) 

3- طرح درس تنظیم خانواده  ( سایر رشته ها) 

4- بیماری های شایع نوزادان

5- فوریتهای پزشکی در گروههای خاص