ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:52:21 AM 1398 / 06 / 31
 
طرح دروس گروه مامایی 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
 آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک خانم صابری دوم97-98
طرح درس پرستاری مادران و نوزادان (2) دکتر سادات دوم 98-97
طرح درس اختلالات جنسی دکتر سوکی دوم 98-97
طرح درس کارآموی نوزادان دکتر سوکی دوم 98-97
طرح ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره ....(بهداشت3) دکتر سوکی دوم 98-97
طرح کارآموزی در عرصه نوزادان دکتر سوکی دوم 98-97
طرح درس فن آوری اطلاعات در مامایی دکتر کفایی  
طرح درس کارآموزی نشانه شناسی دکتر کفایی  
ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت3) دکتر سوکی و دکتر باقری  
کارآموزی نوزادان دکتر سوکی  
آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4) دکتر سوکی و دکتر باقری  
کارآموزی در عرصه نوزادان دکتر سوکی  
درس بارداری زایمان 2 خانم صابری  
 اختلالات عملکرد جنسی دکتر ساداتو دکتر باقری  
 آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک خانم صابری  
کارآموزی اصول و فنون مهارتها در پرستاری  و مامایی خانم عابدی  
کاراموزی  نوزادان دکتر سوکی  
آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4) دکتر سوکی  
اصول خدمات  بهداشت جامعه(بهداشت1) دکتر سوکی و دکتر کفایی  
درس نشانه شناسی دکتر کفایی  
پرستاری بهداشت مادر ونوزاد خانم سرافراز و دکتر کفایی  
طرح درس  بیماریهای زنان خانم سرافراز  
کارآموزی اطفال دکتر باقری  
 آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک خانم عباس زاده  
طرح درس کارآموزی زایمان طبیعی خانم عباس زاده  
کارآموزی در عرصه  مدیریت و کاربرد آن در مامایی    
ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری بهداشت(3) خانم عباس زاده  
طرح درس بارداری (4) دکتر عابدزاده  
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی(2) در مامایی دکتر عابدزاده  
کارورزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری دکتر عابدزاده  
کارآموزی داخلی و جراحی دکتر عابدزاده  
بارداری زایمان 2 خانم صابری  
 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی خانم صابری  
پرستاری مادران و نوزادان (2) دکتر سادات  
اختلالات عملکرد جنسی  دکتر سادات  
کارآموزی بارداری زایمان (1) دکتر سادات  
کارآموزی بارداری زایمان 2    
طرح درس بارداری زایمان (3) دکتر سادات  
کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده (بهداشت 4) دکتر سوکی  
بیماری های نوزادان دکتر سوکی  
بهداشت مادران و کودکان دکتر سوکی  

 

 

 

 

طرح درس در نیمسالهای قبل

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی آسیب شناسی عمومی و اختصاصی فیزیولوژی 1 فن آوری اطلاعات کارآموزی اطفال 
 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) کارآموزی زایمان طبیعی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان

طرح درس بارداری زایمان 2

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)
بارداری زایمان 2- زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک اختلالات عملکرد جنسی
کارآموزی در عرصه زنان 1 کارآموزی بیماریهای زنان ایمنی شناسی ایمنی شناسی عملی  
  کارآموزی در عرصه زنان 2 کارآموزی در عرصه رادیولوژی کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)
 پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد کارآموزی بارداری زایمان  کارآموزی در عرصه نوزادان  کارآموزی نوزادان نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (2)  کارآموزی در عرصه نوزادان کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)

 

سایر رشته ها :

1- بهداشت باروری ( دانشجویان بهداشت عمومی)

2- بهداشت مادران و کودکان  ( دانشجویان بهداشت عمومی) 

3- طرح درس تنظیم خانواده  ( سایر رشته ها) 

4- بیماری های شایع نوزادان

5- فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1398/05/05