اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:10:10 PM 1399 / 07 / 05
 

 

 
پنجمین سمینار دانشجویی
نهمین  سمینار  دانشجویی