اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:32:34 PM 1399 / 03 / 05
 
نام درس نام مدرس  سال تحصیلی
طرح درس تغذیه  در جراحى آقای علیرضا میلاجردی 98-99
طرح درس کارآموزی CSR آقای دکتر افشار 98-99
طرح درس کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار آقای دکتر افشار 98-99
طرح درس تکنولوژی جراحی ارتوپدی خانم دکتر میرباقر 98-99
طرح درس کارآموزی تکتنیک اتاق عمل2 خانم دکتر میرباقر 98-99
طرح درس تکنولوژی جراحی اعصاب خانم دکتر میرباقر 98-99
طرح درس کارآموزی در عرصه زنان خانم دکتر رضایی 98-99
طرح درس کارآموزی در عرصه ENT آقای قاسم بندی 98-99
طرح درس اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل آقای قاسم بندی 98-99
طرح درس اصول و فنون آقای قاسم بندی 98-99
     
 
   
     
     
     
نام درس نام مدرس سال تحصیلی
طرح درس تکنولوژی جراحی زنان و ارولوژی دکتر میرباقر 97-98
طرح درس تکنولوژی جراحی در بیماریهای گوارش و غدد دکتر میرباقر 97-98
طرح درس تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان دکتر میرباقر 97-98
طرح درس بیماریهای داخلی دکتر افشار  97-96
طرح درس تکنولوژی جراحی زنان و ارولوژی دکتر میرباقر  96-95
تکنولوژی جراحی قلب و تنفس دکتر میرباقر  96-95
طرح درس پوست و سوختگی دکتر رضایی  96-95
طرح درس بیهوشی دکتر رضایی  96-95
طرح درس احیاء و مراقبتهای ویژه دکتر رضایی  96-95
طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل    
دکتر میرباقر 96-97
دکتر میرباقر 96-97
طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل آقای قادریان 96-97
طرح درس اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار آقای قادریان 96-97
     
     

طرح دروس نیم سالهای قبل از بهمن 95

طرح درس  مدیریت در اتاق عمل - آقای قادریان

طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات 

طرح درس تکنولوژی جراحی در بیماریهای گوارش و غدد

طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات 

طرح درس احیا قلبی  ریوی و اصول مراقبتهای ویژه

طرح درس تکنولوژی جراحی اعصاب و ارتوپدی

طرح درس کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 طرح درس کارآموزی اصول وفنون عملکرد فرد اسکراب و سیار 

 کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 اصول پیشرفته در اتاق بهبودی

 اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

 تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و ارتوپدی

 طرح درس فوریتها

 اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 اصول پرستاری کار در اتاق عمل

طرح درس کارآموزی در عرصه زنان

 طرح درس کارآموزی در عرصه سوختگی و ترمیم

 طرح درس کارآموزی در عرصه ارتوپدی

 طرح درس کارآموزی در عرصه ارولوژی

 طرح درس کارآموزی در عرصه اعصاب

طرح درس تکنولوژی جراحی در بیماریهای گوارش و غدد

طرح درس احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

اهداف طرح درس احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

 ایمونولوژی عملی اتاق عمل

فیزیک پزشکی 

آشنایی با بیماریهای داخلی

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی