اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:04:24 PM 1399 / 07 / 01
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

اعضای گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

دکتر محبوبه رضائی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 

کارشناس  ارشد اتاق عمل
مرتبه علمی : مربی
مشمولین (هیئت علمی)
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان