ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:53:01 AM 1398 / 06 / 31
 

اعضای گروه اتاق عمل

 

 

دکتر محبوبه رضائی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 

کارشناس  ارشد اتاق عمل
مرتبه علمی : مربی
مشمولین (هیئت علمی)
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان