به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

1:13:23 AM 1398 / 04 / 30
 

اعضای گروه اتاق عمل

 

 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV


دکتر محبوبه رضائی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV


حسین قادریان
کارشناس ارشد مدیریت
مربی

 

محمد قاسم بندی
 مربی
کارشناس ارشد اتاق عمل