اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:57:49 PM 1399 / 01 / 14
 

اعضای گروه اتاق عمل

 

 

دکتر محبوبه رضائی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 

کارشناس  ارشد اتاق عمل
مرتبه علمی : مربی
مشمولین (هیئت علمی)
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان