ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:32:30 AM 1398 / 06 / 31
 
نام درس نام استاد نمیسال تحصیلی
طرح درس پرستاری سلامت جامعه
آقای یزدانی
اول 98-97
طرح درس کارآموزی بهداشت جامعه آقای یزدانی اول 98-97
طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده آقای یزدانی اول 98-97
طرح درس بهداشت محیط آقای یزدانی اول 98-97

 

نام درس نام استاد
طرح درس آموزش به مددجو خانم حسینیان
طرح درس کارآموزی در عرصه کودکان خانم حسینیان
طرح درس پرستاری کودکان (1) خانم حسینیان
طرح درس اصول اپیدمیولوژی خانم فلاحی
طرح درس کارورزی بهداشت جامعه خانم فلاحی
طرح درس کاراموزی اطفال  دکترتقربی
طرح درس کارآموزی درعرصه مدیریت  دکترتقربی
طرح درس کاراموزی روان پرستاری آقای آقاجانی
طرح درس کاراموزی درعرصه روان پرستاری آقای آقاجانی
طرح درس بهداشت روان 1 آقای آقاجانی
طرح درس بهداشت روان 2 خانم دکتر شریفی
طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی استاد آقاجانی
طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت روان استاد آقاجانی
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان استاد آقاجانی
طرح درس روانشناسی عمومی(دانشجویان مامایی) استاد آقاجانی
طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک بیمار دکتر تقربی
کارآموزی اطفال و کارآموزی در عرصه دکتر تقربی