به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

12:39:15 PM 1397 / 05 / 26
 
نام درس نام استاد نمیسال تحصیلی
طرح درس پرستاری سلامت جامعه
آقای یزدانی
اول 97-96
طرح درس کارآموزی بهداشت جامعه آقای یزدانی اول 97-96
طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده آقای یزدانی اول 97-96
طرح درس بهداشت محیط آقای یزدانی اول 97-96
     
     
     

 

نام درس نام استاد نمیسال تحصیلی
طرح درس پرستاری سلامت جامعه استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی بهداشت( سلامت فرد و خانواده و محیط) استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس پرستاری فرد و خانواده استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس آموزش به مددجو خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه کودکان خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس پرستاری کودکان (1) خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس اصول اپیدمیولوژی خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کارورزی بهداشت جامعه خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی اطفال  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی درعرصه مدیریت  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی درعرصه روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس بهداشت روان 1 آقای آقاجانی دوم 96-95

 

 

 

 

 طرح درس کارآموزی سالمندی 2
طرح درس پرستاری سالمندان 2
 طرح درس بهداشت روان 2
طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت روان
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان
طرح درس روانشناسی عمومی
 کارآموزی اطفال و کارآموزی در عرصه
 کار آموزی در عرصه مدیریت
 طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک سالم دو
 طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
 طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
 طرح درس روانشناسی عمومی
کودک و پرستاری مربوطه (2) - کودک بیمار

طرح درس بهداشت - دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل