اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:41:25 PM 1400 / 07 / 01
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضای گروه مدیریت و بهداشت 

دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون پژوهشی
رزومه CV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه
رزومه CV
 
فاطمه فلاحی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 
محمدحسین خراسانی زاده
کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 

 

فاطمه فلاحی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت