اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:21:07 PM 1399 / 01 / 14
 
   
چهارمین سمینار کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری
دومین سمینار دانشجویی