اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:26:26 PM 1399 / 07 / 01
 
   
چهارمین سمینار کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری
دومین سمینار دانشجویی