اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:36:13 PM 1399 / 07 / 05
 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضای گروه داخلی - جراحی دانشکده پرستاری و مامایی


دکتر محسن ادیب حاج باقری

دکتری آموزش پرستاری

مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت

رزومه (CV )

محمدرضا افاضل

کارشناسی ارشد پرستاری

مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت

رزومه (CV)

دکترمحسن تقدسی

پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
سرپرست دانشکده
رزومه (CV )

دکتر نگین مسعودی علوی

دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رزومه (CV )

دکتر منصور دیانتی

دکتری آموزش پرستاری

مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت 

رزومه (CV)

علی حاج باقری

کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

دکتر اسماعیل عزیزی فینی

پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه (CV)

 
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

 
 
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

دکتر مهدیه صابری

دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

آزاده صفا

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی
مربی آموزشی

ندا جملی

کارشناس ارشد داخلی جراحی
مربی آموزشی

 

 

 

 

 

 
مهلا مدنی
 
مربی آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری
 
 
صفورا یداللهی
 
دکترای پرستاری
 

 

کارشناس گروه آموزشی 

  

                                   

محمد حاجی حسنی 
 
کارشناسی مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی
کارشناس گروه - کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/21


برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.