به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:11 AM 1397 / 05 / 30
 
نام درس نام استاد سال تحصیلی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) خانم میرانزاده  97-96
دکتر سادات 97-96
کارآموری مراقبت در منزل(بیماریهای شایع) دکتر ایزدی  97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) خانم میرانزاده 97-96
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا  97-96
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 ت 3 خانم صفا  97-96
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل  97-96
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب  97-96
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب 97-96
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری 97-96
کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران ، فوریتهای و حوادث مترقبه دکتر عزیزی 97-96
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل دکتر ایزدی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان1 دکتر ایزدی 97-96
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد 96 خانم صابری 97-96
طرح درس  پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) دکتر تقدسی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) دکتر تقدسی 97-96
طرح درس بررسی وضعیت دکتر مسعودی 97-96
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 خانم مقامی نژاد 96-95
 طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسال/ سالمند(2) خانم مقامی نژاد 96-95
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل 96-95
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا 96-95
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی خانم صفا 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر عزیزی 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر دیانتی 96-95
طرح درس  پرستاری ویژه دکتر دیانتی 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی 96-95
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(1) دکتر ایزدی 96-95
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب 96-95
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب 96-95
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری 96-95
طرح درس پرستاری از اختلالات بیماریهای حاد و مزمن داخلی - جراحی خانم میران زاده 96-95
طرح درس بررسی وضعیت دکترمسعودی  96-95