به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:55:24 PM 1397 / 02 / 05
 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) خانم میرانزاده دوم 97-96
دکتر سادات دوم97-96
کارآموری مراقبت در منزل(بیماریهای شایع) دکتر ایزدی دوم 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) خانم میرانزاده دوم 97-96
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا دوم 97-96
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا دوم 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 ت 3 خانم صفا دوم 97-96
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل دوم 97-96
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب دوم 97-96
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب دوم 97-96
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری دوم 97-96
کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران ، فوریتهای و حوادث مترقبه دکتر عزیزی دوم 97-96
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل دکتر ایزدی اول 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان1 دکتر ایزدی اول97-96
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد 96 خانم صابری اول 97-96
طرح درس  پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی اول 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی اول 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) دکتر تقدسی اول 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) دکتر تقدسی اول 97-96
طرح درس بررسی وضعیت    
     
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 خانم مقامی نژاد دوم 96-95
 طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسال/ سالمند(2) خانم مقامی نژاد دوم 96-95
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل دوم 96-95
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا دوم 96-95
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی خانم صفا دوم 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر عزیزی دوم 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس  پرستاری ویژه دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی دوم 96-95
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(1) دکتر ایزدی دوم 96-95
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب دوم 96-95
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب دوم 96-95
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری دوم 96-95
طرح درس پرستاری از اختلالات بیماریهای حاد و مزمن داخلی - جراحی خانم میران زاده دوم 96-95
طرح درس بررسی وضعیت دکترمسعودی دوم 96-95