به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:57:29 AM 1397 / 07 / 24
 
نام درس نام استاد سال تحصیلی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) خانم میرانزاده  97-98
خانم صابری 97-98
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) خانم میرانزاده 97-98
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا  97-98
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا 97-98
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 ت 3 خانم صفا  97-98
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل  97-98
طرح درس بررسی وضعیت دکتر مسعودی 97-98

 

 

نام درس نام استاد
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) خانم میرانزاده
دکتر سادات
کارآموری مراقبت در منزل(بیماریهای شایع) دکتر ایزدی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) خانم میرانزاده
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 ت 3 خانم صفا
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری
کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران ، فوریتهای و حوادث مترقبه دکتر عزیزی
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل دکتر ایزدی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان1 دکتر ایزدی
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد 96 خانم صابری
طرح درس  پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) دکتر تقدسی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) دکتر تقدسی
طرح درس بررسی وضعیت دکتر مسعودی
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 خانم مقامی نژاد
 طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسال/ سالمند(2) خانم مقامی نژاد
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی خانم صفا
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر عزیزی
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر دیانتی
طرح درس  پرستاری ویژه دکتر دیانتی
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(1) دکتر ایزدی
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری
طرح درس پرستاری از اختلالات بیماریهای حاد و مزمن داخلی - جراحی خانم میران زاده
طرح درس بررسی وضعیت دکترمسعودی