به سایت دانشکده پرستاری و مامایی خوش آمدید

2:06:24 AM 1396 / 01 / 09
 

 

  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
رزومه (CV )
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
 
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
رزومه CV
 
 
کارشناسی مامایی
کارشناس گروه

 

 
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر