به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:17:30 PM 1397 / 02 / 07
 

اعضای گروه اتاق عمل

 

 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CVدکتر محبوبه رضائی
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV


حسین قادریان
کارشناس ارشد مدیریت
مربی

 
پروین بقایی
 مربی اتاق عمل
کارشناس گروه