اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:38:48 AM 1399 / 07 / 07
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

اعضای گروه مدیریت و بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی

دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیاری
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه
معاون تحقیقات و فناوری
رزومه CV
 
 
 
 
 
 
 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 
 
 
 
 
 
 
فاطمه فلاحی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 
 
 
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV