اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:49:21 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
اعضای گروه مدیریت و بهداشت 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیاری
عضو هیئت علمی تمام وقت
 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتری روانشناسی سلامت
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه
 
فاطمه فلاحی
دکترای آموزش پرستاری
(بهداشت جامعه)
مرتبه علمی : استادیار
تعهدات هیئت علمی
کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی
رزومه CV
 
محمد حسین خراسانی زاده
کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی 
 
 
 
 
 
تاریخ بروز رسانی : 1401/01/14