اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:13:31 PM 1400 / 07 / 01
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضای گروه مدیریت و بهداشت 

دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیاری
عضو هیئت علمی تمام وقت
 معاون تحقیقات و فناوری
 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه
رزومه CV
فاطمه فلاحی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV
 
محمد حسین خراسانی زاده
کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت

 

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/31