اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:49:58 PM 1401 / 05 / 17
 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 

اعضای گروه پرستاری داخلی - جراحی

 

 

دکتر محسن ادیب حاج باقری
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت


رزومه (CV )
دکترمحسن تقدسی
دکتری آموزش پرستاری

مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

رئیس دانشکده
رزومه (CV )

دکتر نگین مسعودی علوی
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رزومه (CV )

دکتر منصور دیانتی
  دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت 

رزومه (CV)


دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)
دکتر مهدیه صابری
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

رزومه (CV)

دکتر اسماعیل عزیزی فینی
دکتری آموزش پرستاری

مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
رزومه (CV)

کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

 

 

 
ندا جملی
 
کارشناس ارشد پرستاری
سالمندی
مربی آموزشی
آزاده صفا
کارشناس ارشد پرستاری
سالمندی
مربی آموزشی
سعیده رفیعی
 
کارشناس ارشد پرستاری
سالمندی
مربی آموزشی

صفورا یداللهی

دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

 

       

 

زهرا رضائی شهسوارلو

دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
تعهدات هیئت علمی

 مهلا مدنی

کارشناس ارشد پرستاری
داخلی جراحی
مربی آموزشی

حسنی رنجبر

کارشناس ارشد پرستاری
سالمندی
تعهدات هیئت علمی
مربی آموزشی
 

 

کارشناس گروه آموزشی 

 

                 

 

محمد حاجی حسنی 

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
کارشناس گروه - کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/07 

 
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.