اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:14:48 PM 1401 / 05 / 17
 

عنوان رشته: دکتری پرستاری

دوره: دکترای تخصصی

Phd in nursing

تعریف رشته:

دوره دکتری تخصصی (Phd)پرستاری یا Nursing Phdبالاترین مقطع تحصیلی این رشته است. دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان اعضاء هیئت علمی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند.

رسالت:

ارتقاء علم و مهارت حرفه ای کارگزاران خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت های عمده تاسیس دوره دکتری است.

اهداف:

اهداف کلان راه اندازی دوره دکتری تخصصی پرستاری، تربیت نیروی تخصصی در حوزه پرستاری جهت تامین نیروهای مورد نیاز در حوزه های آموزش، پژوهش فناوری، مدیریت و خدمات تخصصی پرستاری و شرکت فعال در سیاستگذاری ها در نظام سلامت است.

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش آموزشی:

 • مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف
 • آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری
 • مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاه ها و برنامه های آموزش مداوم و غیررسمی مشمولین
 • مشارکت در تدوین گایدلاین های آموزشی
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در تدوین برنامه ریزی ها
 • مشارکت در تخصیص منابع
 • مشارکت در تامین نیروی انسانی
 • مشارکت در تامین بودجه بندی سازمان
 • مشارکت در برنامه ریزی های استراتژیک، اجرا، پایش و نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با پرستاری در محل خدمت
 • همکاری در کمیته های بیمارستانی
 • نیازسنجی خدمات پرستاری و خدمات مورد نیاز در عرصه های مرتبط

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش پژوهشی:

 • دانش پژوهی و انتقال ترجمان دانش
 • مشارکت و همکاری در کمیته های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مراقبتی:

 • آموزش بیماران، خانواده و جامعه
 • ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین
 • همکاری با تیم مراقبت و درمان
 • پیگیری مددجو پس از ترخیص
 • شناسایی کمبودها، محدودیت ها و مشکلات محیط کار