اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:30:13 PM 1401 / 05 / 17
 

فرم ارزیابی درونی  برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی

کلان منطقه آمایشی 7

دانشگاه : علوم پزشکی کاشان   دانشکده : پرستاری و مامایی   رشته: پرستاری    مقطع: کارشناسی ارشد روانپرستاری

حوزه 1: رسالت و اهداف

شماره استاندارد

1-1

متن استاندارد:

مجموعه رسالت و اهدافگروه در رابطه با آموزش و پژوهش رشته مقطع مربوطه منطبق با رسالت دانشگاه و دانشکده بر اساسنیازهای جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، اسناد بالادستی، ارزشها و مسئولیت اجتماعی به ترتیب اولویت و مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد.

 

نوع استاندارد :  الزامی

 

سنجه ها

قابل قبول

نسبتا قابل قبول

غیر قابل قبول

شاخص

ابزار ارزیابی

1

مجموعه جامع رسالت و اهداف گروه ترجیحا بر اساس اولویت  تدوین شده است.

.

 

 •  

 

 

انطباق لیست اهداف و اولویت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با فعالیت های گروه

مستندات

 

پیوست 1

 

2

توانمندی ها و وظایف گروه در مجموعه رسالت و اهداف بطور مشخص آمده است..

 

 •  

 

 

لیست توانمندی ها و وظایف گروه

مستندات

پیوست 1

 

3

توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان رشته /مقطع در مجموعه رسالت و اهداف بطور مشخص بیان شده است..

 

 •  

 

 

لیست توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان بر اساس کوریکولوم مصوب

مستندات

پیوست 1

چک لیست

پیوست 2

4

دررسالت و اهداف تدوین شده گروه، موارد زیرلحاظ گردیده است:

 • نیازهای جامعه و بویژه نظام سلامت
 • توجه به اسناد بالادستی
 • ارزش ها و مسئولیت اجتماعی 
 • مبتنی بر شواهد و شرایط عینی
 • کارآفرینی، فناوری و تولید ثروت در صورت داشتن موضوعیت 
 •  حوزه هایآموزشی ( اعم از حضوری و مجازی ) و پژوهشی گروه

 

 •  

 

 

لیست  اسناد مورد استفاده شده مندرج در سنجه

مستندات

 

پیوست 1

 

درصد انطباق

انطباق کامل  󠆶          75-99□              50-75 □                25-50 □        عدم انطباق󠆶□

نقاط قوت

 

 

مجموعه رسالت و اهدافگروه در رابطه با آموزش و پژوهش کارشناسی پرستاری منطبق  با رسالت دانشکده بر اساسنیازهای جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، اسناد بالادستی، ارزشها و مسئولیت اجتماعی به ترتیب اولویت و مبتنی بر شواهد وجود دارد.

نقاط

ضعف

 

راهکار ها و پیشنهادات

 

 

 

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

امضا دبیر کمیته
 فرم ارزیابی درونی  برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی

کلان منطقه آمایشی 7

دانشگاه : علوم پزشکی کاشان    دانشکده : پرستاری و مامایی    رشته: پرستاری    مقطع: کارشناسی ارشد روانپرستاری

حوزه 1: رسالت و اهداف

شماره استاندارد

1-2

متن استاندارد :

رسالت و اهداف گروه با مشارکت اعضای هیات‌علمی و نظر خواهی از دانش آموختگان  تدوین و اعلام شده باشد.

 

نوع استاندارد : الزامی

 

سنجه ها

قابل قبول

نسبتا قابل قبول

غیر قابل قبول

شاخص

ابزار ارزیابی

5

فرآیند مشارکت اعضای هیئت علمی و اطلاع رسانی به آنان در مجموعه رسالت و اهداف گروه تدوین شده است.

 •  

 

 

ارائه صورت جلسات و مکاتبات، بررسی نحوه مشارکت و چگونگی اطلاع رسانی 

مستندات

پیوست 2و3

مصاحبه

 

6

در تدوین رسالت و اهداف از دانش آموختگان نظرخواهی شده است.

 •  

 

 

چگونگی نظر سنجی

 

مستندات

پیوست 3

7

اطلاع رسانی مناسب از مجموعه رسالت و اهداف در سایت های گروه و دانشکده انجام شده است.

 

 •  

 

 

چگونگی اطلاع رسانی

 

مصاحبه

پیوست 4

 

درصد انطباق

انطباق کامل             75-99 □         50-75 □          25-50 □        عدم انطباق󠆶□

نقاط قوت

 

 

رسالت و اهداف گروه با مشارکت اعضای هیات‌علمی و نظر خواهی از دانش آموختگان طی جلسات مختلف تدوین شده است.

نقاط

ضعف

 

راهکار ها و پیشنهادات

 

 

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

امضا دبیر کمیته

فرم ارزیابی درونی  برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی

کلان منطقه آمایشی 7

دانشگاه : علوم پزشکی کاشان   دانشکده : پرستاری و مامایی    رشته: پرستاری   مقطع: کارشناسی ارشد روانپرستاری

حوزه 1: رسالت و اهداف


شماره استاندارد

1-3

متن استاندارد:ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف گروه ( فرایند و نتایج ) بر اساس فعالیت های گروه در نظر گرفته می شود  .

نوع  استاندارد : الزامی

 

سنجه ها

قابل قبول

نسبتا قابل قبول

غیر قابل قبول

شاخص

ابزار ارزیابی

8

مطابق با مجموعه رسالت و اهداف تدوین شده، ارزیابی به صورت 360 درجه( اساتید ، فراگیران ، دانش آموختگان و.........) انجام شده است.

 

 •  

 

ارائه فرآیند ارزیابی 360 درجه ازفراگیر ، هیات علمی ، مدیر گروه، کارشناس

مستندات

 

پیوست 5

9

در 5 سال گذشته میزان تحقق اهداف (فرآیند و نتایج) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 

 •  

 

ارائه چگونگی ارزیابی میزان تحقق اهداف (فرآیند و نتایج)

مستندات

پیوست 6

10

نتایج ارزیابی 360 درجه در بازنگری اهداف و رسالت به منظور تبیین و به روز رسانی و ارتقاء گروه مورد استفاده قرارگرفته است.

 

 

 •  

 

چگونگی اعمال بازنگری ونحوه به روز رسانی  رسالت و اهداف 

مستندات

پیوست 7

 

درصد انطباق

انطباق کامل 󠆶     75-99                      50-75                                             25-50                        عدم انطباق󠆶

نقاط قوت

 

رسالت و اهداف تدوین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن مورد استفاده قرار می گیرد.

نقاط

ضعف

 

راهکار ها و یشنهادات

پیشنهاد می شود ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف بصورت 360 درجه انجام گیرد.

 

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

امضا دبیر کمیته

فرم ارزیابی درونی  برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی

کلان منطقه آمایشی 7

دانشگاه : علوم پزشکی کاشان    دانشکده : پرستاری و مامایی   رشته: پرستاری     مقطع: کارشناسی ارشد روانپرستاری

 

حوزه 1: رسالت و اهداف

شماره استاندارد

1-4

متن استاندارد :

در مجموعه رسالت و اهداف گروه آخرین دستاوردهای ملی و فراملی حوزه سلامت مرتبط با رشته لحاظ شده باشد.

نوع استاندارد: ترجیحی

 

سنجه ها

قابل قبول

نسبتا قابل قبول

غیر قابل قبول

شاخص

ابزار ارزیابی

11

در تدوین و بروز رسانی مجموعه رسالت و اهداف آخرین دستاوردهای ملی موجود در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه در نظر گرفته شده است.

 

 •  

 

 

لیست مجموعه  آخرین دستاورد ها ی فراملی وتطبیق آن با مجموعه تدوین شده اهداف و رسالت گروه  

مستندات

 

پیوست های 8

12

در تدوین و بروز رسانی مجموعه رسالت و اهداف آخرین دستاوردهای فراملی موجود در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه در نظر گرفته شده است

 •  

 

 

لیست مجموعه  آخرین دستاورد ها ی فراملی وتطبیق آن با مجموعه تدوین شده اهداف و رسالت گروه  

مستندات

پیوست8

 

درصد انطباق

انطباق کامل  󠆶          75-99□              50-75 □                25-50 □        عدم انطباق󠆶□

نقاط قوت

 

 

تلاش بر آن است تا  آخرین دستاوردها در حوزه رسالت و اهداف  برای توسعه آموزش و پژوهش در نظر گرفته شود.

نقاط

ضعف

 

راهکار ها و پیشنهادات

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

امضا دبیر کمیته