اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:00:19 PM 1401 / 05 / 17
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 
معاونت تحقیقات و فناوری

 در راستای چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی دانشکده هم­راستا با برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ارتقا فرهنگ پژوهشگری، نوآوری و تبدیل ایده به محصول را از وظایف خود می‌داند و با اتکا به سرمایه انسانی نوآور، خلاق، ماهر و دانش محور خود به گونه‌ای عمل خواهد نمود تا پژوهش­هایی با کیفیت، کاربردی و بنیادی که پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و ارتقای سلامت را به همراه داشته باشد، مدیریت و اجرا نماید.