اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:56:33 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی مامایی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 خانم دکتر معصومه عابدزاده بارداری زایمان (4)
99-2 خانم فرزانه صابری آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک
99-2
خانم فرزانه صابری
بارداری زایمان 2
99-2
خانم دکتر معصومه عابدزاده
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی در مامایی (2) 
99-2
خانم دکتر اعظم باقری، خانم دکتر معصومه عابدزاده

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2)

99-2
دکتر اعظم باقری ،
دکتر مریم رضوی
بیماری های کودکان
99-2
دکتر محبوبه کفایی
معاینات فیزیکی
99-2 خانم سرافراز بارداری زایمان (1)
99-2 خانم سرافراز پرستاری سلامت مادر و نوزاد (1)
99-2 دکتر زهرا سوکی بهداشت 1    
99-2 دکتر زهرا سوکی بهداشت 3
00-01 دکتر زهرا سوکی بیماریهای نوزادان
00-01 خانم صابری اختلالات سلامت مادر و نوزاد  
00-01 دکتر زهره سادات بارداری و زایمان3

 

خانم دکتر معصومه عابدزاده