اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:16:34 AM 1400 / 07 / 01
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی مامایی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 خانم دکتر معصومه عابدزاده بارداری زایمان (4)
99-2 خانم فرزانه صابری آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک
99-2
خانم فرزانه صابری
بارداری زایمان 2
99-2
خانم دکتر معصومه عابدزاده
فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی در مامایی (2) 
99-2
خانم دکتر اعظم باقری، خانم دکتر معصومه عابدزاده

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2)

99-2
دکتر اعظم باقری ،
دکتر مریم رضوی
بیماری های کودکان
99-2
دکتر محبوبه کفایی
معاینات فیزیکی
99-2 خانم سرافراز بارداری زایمان (1)
99-2 خانم سرافراز پرستاری سلامت مادر و نوزاد (1)
99-2 دکتر زهرا سوکی بهداشت 1    
99-2 دکتر زهرا سوکی بهداشت 3
99-2 دکتر زهرا سوکی بهداشت باروری
99-2 دکتر زهره سادات اختلالات سلامت مادر و نوزاد  

 

خانم دکتر معصومه عابدزاده