اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:59:20 AM 1400 / 07 / 01
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی تکنولوژی اتاق عمل

 

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 دکتر محمد افشار آشنایی با بیماریهای داخلی
99-2 دکتر ندا میرباقر پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال و نوزادان
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی چشم
99-2
دکتر ندا میرباقر تکنولوژی جراحی در جراحیهای زنان و اورولوژی
99-2 دکتر ندا میرباقر تکنولوژی جراحی گوارش و غدد
99-2 آقای محمد قاسم بندی اصول و فنون مهارتها در اتاق عمل
99-2 دکترمحبوبه  رضائی روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت ویژه
99-2 دکترمحبوبه  رضائی اصطلاحات پزشکی
99-2 دکترمحبوبه  رضائی بیهوشی و مراقبتهای آن
99-2 دکترمحبوبه  رضائی تکنولوژی جراحی پوست، سوختگی، ترمیمی و پیوند
99-2 دکترمحبوبه  رضائی تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن