اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:36:52 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی تکنولوژی اتاق عمل
 
 
نیمسال
نام استاد
عنوان درس
طرح درس
99-2 
دکتر محمد افشار
آشنایی با بیماریهای داخلی
00-1
دکتر محمد افشار
مدیریت در اتاق عمل
00-1 دکتر ندا میرباقر تکنولوژی جراحی اعصاب
99-2
دکتر ندا میرباقر
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال و نوزادان
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی چشم
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی در جراحیهای زنان و اورولوژی
99-2
دکتر ندا میرباقر
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد
00-1 دکتر ندا میرباقر تکنولوژی جراحی ارتوپدی
99-2
آقای محمد قاسم بندی
اصول و فنون مهارتها در اتاق عمل
99-2
دکترمحبوبه  رضائی
روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت ویژه
99-2
دکترمحبوبه  رضائی
اصطلاحات پزشکی
99-2
دکترمحبوبه  رضائی
بیهوشی و مراقبتهای آن
99-2
دکترمحبوبه  رضائی
تکنولوژی جراحی پوست، سوختگی، ترمیمی و پیوند
99-2
دکترمحبوبه  رضائی
تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن

 

دکتر ندا میرباقر
دکتر ندا میرباقر