اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:45:52 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری ارشد مراقبت های ویژه

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 دکتر منصور دیانتی مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه
99-2
دکتر نگین مسعودی 
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1
(دستگاه تنفس)
99-2
دکتر عزیزی ، دکتر یدالهی
نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت ویژه