اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:07:25 PM 1400 / 07 / 01
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری ارشد مراقبت های ویژه

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 دکتر منصور دیانتی مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه
99-2
دکتر نگین مسعودی 
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1
(دستگاه تنفس)
99-2
دکتر عزیزی ، دکتر یدالهی
نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت ویژه