اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:15:31 PM 1400 / 07 / 01
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری فوریت های پیش بیمارستانی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

 
     
99-2 دکتر منصور دیانتی جابجایی و حمل بیمار(بخش نظری)
99-2 دکتر منصور دیانتی

جابجایی و حمل بیمار(بخش عملی)

99-2 دکتر منصور دیانتی تروما 2
99-2
دکترکفایی، دکتر حسینیان، دکتر صفا
فوریت در گروههای خاص
(زنان و زایمان، سالمندان و کودکان)
99-2
آقای حاج باقری، دکتر صابری، دکتر صفا
فوریت های داخلی(2)
99-2
خانم صدیقه میرانزاده
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (2)
99-2 آقای حاج باقری فوریت های پزشکی در بلایا
99-2 آقای حاج باقری فوریت های داخلی(2)