اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:51:51 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری فوریت های پیش بیمارستانی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

 
     
99-2
آقای دکتر دیانتی
جابجایی و حمل بیمار(بخش نظری)
99-2
آقای دکتر دیانتی
جابجایی و حمل بیمار(بخش عملی)
99-2
آقای دکتر دیانتی
تروما 2
99-2
دکترکفایی، دکتر حسینیان، دکتر صفا
فوریت در گروههای خاص
(زنان و زایمان، سالمندان و کودکان)
99-2
آقای حاج باقری، دکتر صابری، دکتر صفا
فوریت های داخلی(2)
99-2
خانم میرانزاده
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (2)
99-2
آقای حاج باقری
فوریت های پزشکی در بلایا
00-1
خانم دکتریداللهی
فوریت های داخلی(1)