اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:58:24 PM 1401 / 05 / 17
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 دکتر منصور دیانتی  مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای  ویژه
00-01 دکتر نگین مسعودی  بررسی وضعیت سلامت
99-2
دکتر عزیزی، دکتر صابری
پرستاری در بحران و حوادث غیر مترقبه
99-2
دکتر آزاده صفا
پرستاری بزرگسالان 1 (مبحث ارتوپدی)
00-01
خانم صدیقه میرانزاده  
پرستاری بزرگسال/ سالمند 3 
99-2
دکتر آزاده صفا
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان 1،2،3
00-01
دکتر  صفا 
مفاهیم پایه پرستاری
00-01
دکتر نگین مسعودی 
تشریح و فیزیولوژی
00-01
خانم صدیقه میرانزاده
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (2)
00-01

دکتر فاطمه ایزدی

دکتر صفا

پرستاری بزرگسالان/سالمندان (1)
00-01 دکتر فاطمه ایزدی مراقبت های پرستاری در منزل
99-2 علی حاجی باقری فنآوری اطلاعات در پرستاری
99-2 علی حاجی باقری سیستم های اطلاع رسانی پزشکی