اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:22:01 PM 1400 / 07 / 01
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
 
طرح دروس گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

نیمسال

نام استاد

عنوان درس

طرح درس

99-2 دکتر منصور دیانتی  مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای  ویژه
99-2 دکتر نگین مسعودی  بررسی وضعیت سلامت
99-2
دکتر عزیزی، دکتر صابری
پرستاری در بحران و حوادث غیر مترقبه
99-2
دکتر آزاده صفا
پرستاری بزرگسالان 1 (مبحث ارتوپدی)
99-2
دکتر مهدیه صابری- دکتر صفا   
پرستاری بزرگسال/ سالمند 3 (مبحث اعصاب)
99-2
دکتر آزاده صفا
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان 1،2،3
99-2
دکتر  صفا ، اقای افاضل
مفاهیم پایه پرستاری
99-2
خانم صدیقه میرانزاده
پرستاری بزرگسالان/ سالمند (3)
99-2
خانم صدیقه میرانزاده
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (2)
99-2 دکتر فاطمه ایزدی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (1)
99-2 دکتر فاطمه ایزدی مراقبت های پرستاری در منزل
99-2 علی حاجی باقری فنآوری اطلاعات در پرستاری
99-2 علی حاجی باقری سیستم های اطلاع رسانی پزشکی