اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:12:31 PM 1401 / 05 / 17
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 

واحد زیر مجموعه

نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

آدرس

پست الکترونیکی

سرپرست دانشکده

آقای دکتر تقدسی

55589392

3130

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151 - 87159  

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

مسئول دفتر سرپرست

خانم ابوالقاسمی

55589392

3125

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Zohre1489@gmail.com

معاونت آموزشی

خانم دکتر سادات

55540021

3116

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

معاونت پژوهشی

خانم دکتر تقربی

55540021

3119

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Tagharrobi_z@kaums.ac.ir

کارشناس معاونت

خانم عابدی

55540021

3182

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Abedyf68@gmail.com

دبیرخانه

خانم کریمی

55540021

3124

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

کارگزینی

آقای حجازی

55540021

3128

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

امور مالی

آقای خاندایی

55540021

3114

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

کارپرداز

آقای کرسی

55540021

3180

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

Amirkarasi2016@gmail.com

دفتر مجله و مدیر آموزشی

خانم دکتر مسعودی –خانم تفویضی

55540021

3122

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Alavi.negin@yahoo.com

کتابخانه

خانمها (آفتابی و نجات پور)

55540021

3120-3121

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Aftabi1359@gmail.com

آبدارخانه

آقای حمیدی

55540021

3153

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

-

مسئول آموزش دانشکده

خانم جملی

55540021

3101

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Jamali_neda@yahoo.com

مسئول روابط عمومی

خانم قاسمی

55540021

3105

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

ghasemi_kanun@yahoo.cm

کارشناس آموزش

آقای کربلائی

55540021

3106

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

مسئول سمعی و بصری

آقای سلمانی

55540021

3107

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

nursing@kaums.ac.ir

انتشارات

-

55540021

3103

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

-

نگهبانی دانشکده

نگهبانی دانشکده

55540021

3102

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

-

اعضا هیئت علمی

 

مدیرگروه داخلی جراحی

آقای دکتر عزیزی

55540021

3136

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

azizifinies@yahoo.com

کارشناس گروه داخلی جراحی

آقای حاج حسنی

55540021

3137

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

hasanimo@yahoo.com

گروه داخلی جراحی

آقای دکتر ادیب

55540021

3141

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Adib1344@yahoo.com

گروه داخلی جراحی

آقای دکتر دیانتی

55540021

3104

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Dianati-m@kaums.ac.ir

گروه داخلی جراحی

آقای افاضل

55540021

3104

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

گروه داخلی جراحی

خانمها (میران زاده –دکتر یداللهی)

55540021

3142

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

s_miranzadeh@yahoo.com

گروه داخلی جراحی

خانم دکتر ایزدی

55540021

3147

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

fs.izadi@gmail.com

گروه داخلی جراحی

خانم صفا

55540021

3115

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

گروه داخلی جراحی

خانم دکتر صابری

55540021

3140

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

dsabery@yahoo.com

گروه داخلی جراحی

آقای حاج باقری

55540021

3109

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

مدیرگروه مدیریت و بهداشت

خانم دکتر شریفی

55540021

3134

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

sharifi81k@yahoo.com

گروه مدیریت و بهداشت

خانم حسینیان

55540021

3156

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مدیریت و بهداشت

آقای خراسانی زاده

55540021

3110

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مدیریت و بهداشت

خانم فلاحی

55540021

3145

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

fallahifatema@gmail.com

گروه مدیریت و بهداشت

آقای آقاجانی

55540021

3131

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

aghajani1362@yahoo.com

مدیر گروه اتاق عمل

آقای دکتر افشار

55540021

3118

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

afshar_m@kaums.ac.ir

 

منشی دفتر اتاق عمل

55540021

3138

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

-

گروه اتاق عمل

خانم دکتر میرباقر

55540021

3123

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

mirbagher_n@kaums.ac.ir

گروه اتاق عمل

خانم دکتر رضائی

55540021

3143

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

M_rezaei@kaums.ac.ir

گروه اتاق عمل

آقای زارعی

55540021

3109

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Mohammad.zarei3113@gmail.com

مدیر گروه مامایی

خانم دکتر کفائی

55540021

3108

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

Kafaeima@gmail.com

گروه مامایی

خانم سرافراز

55540021

3135

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

Nsarafraz@yahoo.com

گروه مامایی

خانم دکتر سوکی

55540021

3135

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مامایی

خانم دکتر عابدزاده

55540021

3113

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مامایی

خانم دکتر باقری

55540021

3148

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مامایی

خانم صابری

55540021

3148

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مامایی

خانم عباس زاده

55540021

3113

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

گروه مامایی

خانمها(کریمیان و نصیری)

55540021

3110

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

تاسیسات

آقای معتمدکیا

55540021

3165

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159

 

آبدار خانه

آقای سلمانی

55540021

3117

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

مرکز کامپیوتر

آقایان مهندس لسان و  محمودی

55540021

3133-3144

  کاشان، بلوارقطب راوندی، کدپستی 81151- 87159

 

مرکز مهارتهای بالینی

خانم رفیعی

55540021

3155

  کاشان، بلوارقطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کدپستی 81151- 87159