اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:27:57 PM 1401 / 05 / 17
 

امور پایان نامه مقطع دکترای تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 فرم ضروری مراحل پایان نامه دانشجویان

 فرم شماره 1 : چارچوب گزارش 6 ماهه اول

 فرم شماره 2 : درخواست گزارش 6ماهه

 فرم شماره 3 : صورتجلسه گزارشات 6 ماهه

 فرم شماره 4 : ثبت گزارشات 

 فرم شماره 5 : گزارش_سه_ماهه